A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Таращанська міська рада
Київська область, Білоцерківський район

Положення про старосту Таращанської міської ради

Дата: 10.12.2020 16:58
Кількість переглядів: 139

Додаток 1 до рішення

Таращанської міської ради

№15 – 1- VIII    

від 24 листопада 2020 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТАРОСТУ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це Положення розроблене відповідно до Конституції України «Про місцеве самоврядування  в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства  та визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ

2.1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси жителів села, сіл визначених Таращанською міською радою, і набуває своїх повноважень починаючи з моменту складання ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в  органах місцевого самоврядування» на пленарному засідання Таращанської міської ради.

  1. Староста є членом виконавчого комітету Таращанської міської ради за посадою.
  2. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної, практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
  3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в України», іншими законами, а також цим Положенням.
  4. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ
  1. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:

1) представляє інтереси жителів села, сіл визначених Таращанською міською радою у виконавчих органах Таращанської міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях Таращанської міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Таращанського міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів села, сіл визначених Таращанською міською радою;

4) сприяє жителям села, сіл визначених Таращанською міською радою у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень Таращанської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Таращанського голови на території села, сіл визначених Таращанською міською радою та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території села, сіл визначених Таращанською міською радою;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету Таращанської міської ради з питань діяльності на території відповідного села, сіл визначених Таращанською міською радою виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень Таращанської міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території села, сіл визначених Таращанською міською радою;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території села, сіл визначених Таращанською міською радою;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл) та інформує міського голову, виконавчі органи Таращанської міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів Таращанської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах);

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

3.2. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Таращанської міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об’єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради, виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території села, сіл визначених Таращанською міською радою програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів громади згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку села, сіл визначених Таращанською міською радою, соціального, побутового та транспортного обслуговування їх жителів;

7) приймати від членів територіальної громади в межах села, сіл визначених Таращанською міською радою заяви, адресовані органам місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного села, сіл визначених Таращанською міською радою, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на території села, сіл визначених Таращанською міською радою (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території села, сіл визначених Таращанською міською радою громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території села, сіл визначених Таращанською міською радою;

12) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення села, сіл визначених Таращанською міською радою;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території села, сіл визначених Таращанською міською радою дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності об’єднаної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території села, сіл визначених Таращанською міською радою;

16) періодично звітувати (не рідше одного разу на рік) про свою роботу перед жителями відповідного села, на відкритій зустрічі з громадянами; на вимогу не менше половини депутатів міської ради староста інформувати раду про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, іншими актами Таращанської міської ради;

18) виконувати поточні доручення ради та її виконавчого комітету, голови, звітувати про їх виконання;

19) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням села, сіл визначених Таращанською міською радою, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

20) вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву;

21) надавати довідки, довідки – характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на території села, сіл визначених Таращанською міською радою;

22) здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності законами України, Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування;

23) шанобливо ставитися до жителів села, сіл визначених Таращанською міською радою та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування.

 

3.3. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду, її членів в органах місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території громади інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку села, сіл визначених Таращанською міською радою;

3) погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна об’єднаної територіальної громади, розташованого на території села, сіл визначених Таращанською міською радою;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів відповідної громади, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території села, сіл визначених Таращанською міською радою незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення села, сіл визначених Таращанською міською радою;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів об’єднаної територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території села, сіл визначених Таращанською міською радою;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території села, сіл визначених Таращанською міською радою.

 

3.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

3.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 3.4 цього Положення, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

 

 1. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ

4.1. Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

4.2. Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.

4.3.Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки». 

4.4. .Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за ініціативою міського голови.

  1. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.
  2. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
 1. з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою заявою до селищної ради про складення ним повноважень старости; припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави), - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
 2. з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим) , - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;
 3. з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (смерті старости), - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;
 4. у випадку, передбаченому частиною другою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень), - з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.
  1. У разі звільнення з посади старости у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає міський голова. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного міською радою.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

 

  1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються міською радою та її виконавчим комітетом. Режим роботи старости відповідає режиму роботи ради.
  2. Час особистого прийому жителів старостою встановлюється розпорядженням міського голови.
  3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Таращанської міської ради і фінансується за рахунок бюджету Таращанської міської  ради.
  4. Старості видається номерна печатка з метою надання адміністративних послуг жителям села, сіл визначених Таращанською міською радою.

 

 1. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

 

  1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села (сіл) та Таращанською міською радою.
  2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села (сіл) на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради інформує раду про свою роботу.
  3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

 

Голова Таращанської міської ради                                   Михайло Кривошеєв

 

 

Секретар Таращанської міської ради                               Віталіна Смоліженко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь