Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПІКУНСЬКУ РАДУ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ СКЛАДУ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

Дата: 03.03.2021 14:58
Кількість переглядів: 209

 

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 25 - VIII

 

23 лютого 2021 року                                                                               м. Тараща

 

Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Таращанської міської ради та її складу в новій редакції

 

З метою соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, відповідно до ст.ст. 55, 56 Цивільного кодексу України, ст.ст. 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року №34/166/131/88, виконавчий комітет міської ради, -

 

                                                  ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчого комітету Таращанської міської ради в новій редакції (Додаток 1).

2. Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті Таращанської міської ради в новій редакції ( Додаток 2).

3. Визнати рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради від 20.02.2015 № 16 «Про затвердження Положення та складу опікунської ради з соціально-правового захисту повнолітніх осіб при виконавчому комітеті Таращанської міської ради», від 23.06.2016 № 82 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради № 16 від 20.02.2015 року «Про затвердження Положення та складу опікунської ради з соціально-правового захисту повнолітніх осіб при виконавчому комітеті Таращанської міської ради», від 21.12.2017 № 133 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради № 16 від 20.02.2015 року «Про затвердження Положення та складу опікунської ради з соціально-правового захисту повнолітніх осіб при виконавчому комітеті Таращанської міської ради», від 19.04.2018 № 45 «Про внесення змін до складу комісій утворених виконавчим комітетом Таращанської міської ради», від 19.12.2018 № 123 «Про внесення змін до складу комісій утворених виконавчим комітетом Таращанської міської ради», від 23.01.2020 № 14 «Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті Таращанської міської ради» такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Корнієнка П.В.

 

 

Міський голова                                                         Михайло КРИВОШЕЄВ                                        

 

                     Додаток

                     до рішення виконавчого

                  комітету міської ради

                  від 23.02.2021 № 25- VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Таращанської міської ради

(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Таращанської міської ради (надалі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є Виконавчий комітет Таращанської міської ради та має дорадчі функції.

1.2. Опікунська рада здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України на принципах законності, гласності, відкритості, гуманності, демократичності, колегіальності, неприпустимості приниження честі громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.

1.3. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Сімейним кодексом України, законами України, указами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 р. №34/166/131/88 та іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань, а також цим Положенням.

1.4. Опікунська рада утворюється у складі 9 осіб. До складу опікунської ради входять посадові особи виконавчих органів Таращанської міської ради, представники КП охорони здоров’я, депутати. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Таращанської міської ради.

1.5. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником міського голови. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

            Основними завданнями опікунської ради є сприяння забезпечення реалізації особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, а також попередньо розглядати та надавати відповідні рекомендації, висновки з питань, які виносяться для прийняття рішення органом опіки та піклування.

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

3.1. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. розглядає питання про доцільність призначення опікуна (опікунів) над повнолітньою особою, у разі визнання судом її недієздатною;

3.1.2. розглядає питання про доцільність призначити піклувальника (піклувальників) над повнолітньою особою, у разі обмеження її цивільної дієздатності судом;

 

2

3.1.3. розглядає питання про встановлення опіки (піклування) над особою, яку рішенням суду визнано недієздатною (обмежено дієздатною);

3.1.4. розглядає питання про припинення опіки (піклування) над особою, яку рішенням суду визнано недієздатною (обмежено дієздатною);

3.1.5. розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і немайнових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника) та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

3.1.6. розглядає питання про влаштування інвалідів, одиноких пристарілих громадян в заклади для людей похилого віку;

3.1.7. розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, державної допомоги, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо;

3.1.7. розглядає скарги на дії опікунів (піклувальників);

3.1.8. розглядає інші питання, які віднесені чинним законодавством України до компетенції органів опіки та піклування.

4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

4.1. Опікунська рада має право:

4.1.1. одержувати в установленому законодавством України порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності;

4.1.2. подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства України про захист прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

4.1.3. залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою);

4.1.4. вносити відповідні пропозиції з питань, що потребують прийняття рішень органу опіки та піклування.

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання. Особи, які залучені опікунською радою для участі в її роботі не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома.

5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах.

 

3

5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради.

5.7. Кожне питання, яке винесено на розгляд опікунської ради розглядається і обговорюється в присутності заявника (заявників) та в їх же присутності формулюється відповідний висновок або рекомендація. Про час та місце розгляду питання вказані особи повідомляються завчасно належним чином.

5.8. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, чітко формулюються у протоколі і в письмовій формі разом з матеріалами, які розглядалися, подаються на розгляд і остаточне рішення органу опіки і піклування – виконавчому комітеті Таращанської міської ради.

5.9. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

5.10. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

5.11. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється відділом соціального захисту населення Таращанської міської ради.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

6.1. Підставою для розгляду справ є заява (звернення) та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності.

6.2. Голова опікунської ради:

6.2.1. організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

6.2.2. веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

6.2.3. дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

6.2.4. представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень.

6.3. Секретар опікунської ради:

6.3.1. веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

6.3.2. веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

6.3.3. готує звіти про роботу опікунської ради;

6.3.4. готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

6.3.5. інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

6.3.6. виконує інші доручення голови опікунської ради;

6.3.7. здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Таращанської міської ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування.

6.4. Члени опікунської ради беруть участь у засіданнях опікунської ради.

6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 

 

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                    С. ПОТЕРЯЙКО

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 23.02.2021 р. № 25 - VIII

 

 

СКЛАД

опікунської ради при виконавчому комітеті Таращанської міської ради

(нова редакція)

 

Корнієнко

Павло Вікторович

 

- голова опікунської ради, заступник міського голови;

Холмогорова

Людмила Валеріївна

 

- заступник голови опікунської ради, начальник відділу соціального захисту населення Таращанської міської ради;

 

Подиман

Надія Володимирівна

 

- секретар опікунської ради, головний спеціаліст відділу соціального захисту населення Таращанської міської ради;

 

 

Члени опікунської ради:

 

Бурлій

Олена Віталіївна

 

- заступник директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Таращанської міської ради;

Поліщук

Марина Іванівна

 

 

Назарина

Вадим Володимирович

- провідний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи Таращанської  міської ради

 

 - директор Комунального некомерційного підприємства Таращанської міської ради «Таращанська міська лікарня»;

 

Антонець

Петро Ігнатович

 

- директор Комунального некомерційного підприємства Таращанської міської ради «Таращанський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

 

Урожай

Людмила Борисівна

 

- депутат Таращанської міської ради;

 

Похилий

Олександр Вікторович

 

 

- начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунального майна Таращанської міської ради;

 

 

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                  С. ПОТЕРЯЙКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь