Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Таращанської міської ради

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами трудового колективу                                                              Розпорядженням міського

Таращанської міської ради                                                                                                         голови

19.02.2021 року                                                                                           01.03.2021 року № 48-од

(протокол № 1)

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Таращанської міської ради та її виконавчих органів

1. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Таращанської міської ради та її виконавчого комітету (далі — Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи виконавчого комітету Таращанської міської ради.

2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників апарату та виконавчого комітету міської ради, режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.

3. Правила є обов’язковими для всіх працівників апарату та виконавчого комітету міської ради.

4. Правила затверджуються та змінюються за погодженням із загальними зборами трудового колективу міської ради.

5. Правила доводяться до відома працівників апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради.

6. В міській раді та виконавчих органах міської ради трудова дисципліна грунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками своїх обов’язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.

2. Порядок прийняття, переведення та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників

1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників органів місцевого самоврядування здійснюються відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю України.

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади п’ятої - шостої категорій, передбачених статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», крім випадків, передбачених ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2. Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування може здійснюватися за розпорядженням міського голови без конкурсного відбору, відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації (ст. 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

3. Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчих органів міської ради здійснюється за розпорядженням міського голови.

Днем початку виконання працівником своїх службових обов’язків є день, дата якого зазначена в розпорядженні міського голови. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

4. Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

5. Не можуть бути призначеними на посаду для проходження служби в органах місцевого самоврядування особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, установлених законами України.

6. При прийнятті на роботу кандидат подає до відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради:

- трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

- паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

- заяву про прийняття на роботу або заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади (вказується конкретна посада, управління, відділ, сектор);

- заповнену особову картку за формою №П-2 ДС з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 см;

- документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;

- військовий квиток (для військовозобов’язаних);

- документи про пільги;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції» (для посадових осіб місцевого самоврядування);

- довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);

- інші документи, передбачені чинним законодавством України.

7. При прийнятті на роботу забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, відомості про його партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

8. Прийняття на роботу оформляється розпорядженням міського голови в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9. При прийнятті на роботу може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця (ст. 27 Кодексу законів про працю України).

Умови про випробування зазначаються в розпорядженні міського голови при прийнятті на роботу.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.

10. У розпорядженні міського голови про прийняття на роботу зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, ранг, вислуга років та відповідні за них доплати.

11. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

12. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу керівник відповідного структурного підрозділу апарату міської ради зобов’язаний:

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

- визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

13. Кожному працівнику, який до прийняття на роботу до апарату та виконавчих органів міської ради не мав трудового стажу, заводиться трудова книжка в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради, крім трудових книжок працівників управлінь, відділів зі статусом юридичних осіб.

Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

14. Переведення працівників на іншу роботу у апараті, виконавчих органах міської ради здійснюється за умови службової (виробничої) необхідності та завантаженості у відділі, управлінні.

15. Припинення трудових відносин між міською радою, виконавчими органами міської ради та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи місцевого самоврядування та інші працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це міського голову письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, міський голова своїм розпорядженням звільняє працівника у строк, про який просить працівник.

16. За домовленістю між працівником і міським головою працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.

Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23 КЗпП України) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню роботи за договором, порушення керівництвом законодавства про працю, умов трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.

17. Припинення трудових відносин з ініціативи міського голови може мати місце з підстав, передбачених статтями 40, 41 Кодексу законів про працю України.

Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3, 5-7 та 8 ст.36 Кодексу законів про працю України.

18. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється згідно з Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

19. Перед розірванням трудового договору працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи та літературу іншій особі, визначеній керівником.

20. У день звільнення працівник, відповідальний за кадрову роботу апарату міської ради зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до розпорядження міського голови та чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

3. Основні обов’язки і права посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників

1. Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників апарату та виконавчих органів міської ради є:

- додержання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативно – правових актів, Регламенту виконавчого комітету міської ради, положень про відділи міської ради;

- забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов’язків, завдань відповідно до своєї компетенції;

- сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно-правових актів, протокольних рішень виконавчих органів міської ради, розпоряджень міського голови, доручень міського голови, його заступників, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради, секретаря міської ради;

- ініціатива і творчість у роботі;

- недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам громади, держави, негативно вплинути на репутацію працівника апарату та виконавчих органів міської ради;

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню;

- недопущення дій, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють діяльність працівників апарату та виконавчих органів міської ради або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

- шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників апарату міської ради та виконавчих органів міської ради, дотримання високої культури спілкування;

- не виявлення всупереч інтересам справи упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об’єднань громадян або конкретних осіб;

- постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу;

- своєчасне (до 8.10 години) повідомлення про відсутність на своєму робочому місті в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності безпосереднього керівника, а у разі його відсутності - повідомлення міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради;

- своєчасне, до початку роботи, прибуття на робоче місце, початок роботи, відповідно до встановленого режиму робочого дня;

- недопущення тимчасової відсутності на своєму робочому місці (з будь-яких причин, в тому числі і для здійснення службової діяльності) без відома безпосереднього керівника, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради;

- погодження в установлений законодавством термін (за два тижні) заяв на відпустки з безпосереднім керівником, профільним заступником та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу повноважень;

- дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної та техногенної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

- вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це міського голови, його заступників, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради, секретаря міської ради;

- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- дотримання законодавства та рішень міської ради з питань заборони паління в службових приміщеннях міської ради;

- ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей);

- своєчасне подання до відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї тощо);

- уважне та шанобливе ставлення до колег, сприяння створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі.

2. Повноваження працівників визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями.

3. Посадові особи місцевого самоврядування підлягають атестації у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440 «Про затвердження типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування».

4. Посадові особи місцевого самоврядуванняі та інші категорії працівників апарату та виконавчих органів міської ради мають право:

- користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників апарату і виконавчих органів міської ради та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він посадова особа місцевого самоврядування), якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участь у конкурсах на заміщення вакантних посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;

- на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси, при потребі в судовому порядку.

5. Конкретні обов’язки та права працівників апарату та виконавчих органів міської ради визначаються у посадових інструкціях.

4. Основні обов’язки керівництва

1. Міський голова, заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради зобов’язані:

- неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;

- створювати для працівників апарату та виконавчих органів міської ради умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату в установлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до статті 110 КЗпП України;

- забезпечити здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної і техногенної безпеки;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників апарату та виконавчих органів міської ради;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати необхідні соціально-побутові умови;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників, у тому числі за рахунок бюджетних коштів на підставі статті 201 КЗпП України;

2. У випадках, передбачених чинним законодавством України, керівництво здійснює свої повноваження разом або за уповноваженим представником трудового колективу, загальними зборами трудового колективу міської ради.

5. Робочий час і його використання

1. Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов’язки.

2. Для працівників апарату міської ради та виконавчих органів міської ради встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

3. Початок і закінчення роботи працівників апарату та виконавчих органів міської ради та перерва для відпочинку і харчування встановлюються в такі часи:

Початок робочого дня                                                        8 год. 00 хв.

Перерва на обід                                       12 год. 00 хв. – 12 год. 45 хв.

Закінчення робочого дня        17 год. 00 хв. (з понеділка по четвер)

                                                                      15 год. 45 хв. (у п’ятницю)

4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу (стаття 53 КЗпП України).

5. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні допускається лише у виняткових випадках, за розпорядженням міського голови.

6. Роботу у святкові, неробочі та вихідні дні (якщо її не компенсують іншим часом відпочинку), а також надурочну роботу (зокрема при підсумованому обліку робочого часу) оплачують у подвійному розмірі.

7. Керівництво за погодженням з уповноваженим представником трудового колективу міської ради окремим працівникам чи працівникам окремих категорій може встановлювати гнучкий графік роботи на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

8. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади посадових осіб місцевого самоврядування, та інші категорії працівників залучаються до роботи та чергування у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку. Працівнику, який працював або чергував у вихідний, святковий або неробочий день за його бажанням може бути надано інший день відпочинку.

9. Для ведення обліку використання робочого часу ведеться табель.

Табель складається двічі до 12 та до 24 числа кожного місяця. Записи в табель здійснюються на підставі належно оформлених документів по обліку особового складу - розпоряджень про прийняття, переведення, звільнення працівників, відряджень, відпусток, листків непрацездатності.

Табель обліку використання робочого часу застосовують для контролю за дотриманням працюючими апарату та виконавчого комітету міської ради встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати. На працівників апарату міської ради складається табель в одному примірнику відповідальним працівником відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи і після відповідного оформлення передається до відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності.

На працівників управлінь та відділів із статусом юридичної особи, табель складається відповідним працівником даного управління, відділу та передається бухгалтеру, який проводить нарахування заробітної плати в управлінні, відділі.

Працівникам апарату та виконавчого комітету міської ради можуть надаватися службові відрядження, які оформляються розпорядженням міського голови, в якому визначаються термін і мета відрядження, посадова особа, яка заміщує на цей час відсутнього працівника.

Проєкти розпоряджень про відрядження готує відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради. Службові відрядження здійснюються відповідно до планів роботи виконавчого комітету з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження.

Після повернення з відрядження працівник звітує про виконання завдання.

Авансовий звіт за встановленою формою та звіт про виконання завдання, узгоджені керівництвом у 3-денний термін, подаються до відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності міської ради або до бухгалтерії управління, відділу зі статусом юридичної особи.

10. Забороняється в робочий час відволікати працівників від роботи для виконання громадських доручень, не пов’язаних з діяльністю міської ради.

11. Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо чинним законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, відповідно до чинного законодавства з виплатою допомоги для оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань. Працівникам апарату та виконавчого комітету міської ради, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування (державної служби) понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

Стаж служби в органах місцевого

самоврядування (років)          10      11      12      13      14      15 років і більше

Кількість календарних

днів додаткової відпустки      5        7        9        11      13      15

Іншим працівникам апарату та виконавчого комітету міської ради щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше 24 календарних днів.

Відповідно до пункту 22 статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», працівникам (окрім сумісників) зі статусом осіб, віднесених до 1 або 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 16 календарних днів незалежно від часу роботи працівника в міській раді.

Відповідно до статті 772 Кодексу законів про працю України, статті 162 Закону України «Про відпустки», працівникам міської ради, які є учасникам бойових дій і статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав надавати відпустку загальна тривалість якої не перевищує 17 календарних днів.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від роботи у вищих навчальних закладах з заочною формою навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки згідно чинного законодавства.

12. Черговість надання відпусток визначається графіком, який у термін до 05 січня затверджується міським головою (начальниками управлінь, відділів зі статусом юридичної особи) і під розписку доводиться до відома працівників.

Графік відпусток є обов’язковим для сторін трудового договору.

На прохання працівника виконкому щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

13. За розпорядженням міського голови посадові особи місцевого самоврядування можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається згідно з чинним законодавством.

14. Умови і порядок надання відпусток іншим категоріям апарату та виконавчих органів міської ради встановлюються згідно із Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.

15. Працівникові, який відповідно до статті 25 Закону України «Про відпустки» має право на відпустку без збереження заробітної плати. Зазначена відпустка за його бажанням надається в обов’язковому порядку.

16. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику за його заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати не більше 15 календарних днів на рік (стаття 26 Закону України «Про відпустки»).

6. Заохочення за сумлінну працю. Матеріальне забезпечення

1. За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків та інші досягнення в роботі до працівників апарату міської ради та виконавчих органів міської ради застосовуються такі форми матеріального і морального заохочення:

- грошова винагорода (надбавки, доплата, преміювання);

- відзначення Почесними грамотами міської ради.

2. За виконання особливо відповідальних завдань працівникові, який займає посаду посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

3. Заохочення оголошується розпорядженням міського голови, про що робиться запис у трудовій книжці працівника відповідно до правил її ведення.

При заохоченні працівника забезпечується поєднання морального і матеріального стимулювання його праці.

4. За особливі трудові заслуги працівники апарату міської ради та виконавчих органів міської ради можуть бути представленими до державних нагород та присвоєння почесних звань.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов’язків, порушення посадовою особою місцевого самоврядування обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, перевищення нею своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить її як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує органи місцевого самоврядування, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2. Питання щодо притягнення працівників апарату міської ради та виконавчих органів міської ради до дисциплінарної відповідальності подається міському голові на розгляд у встановленому порядку безпосереднім керівником за погодженням з керівником вищого рівня.

3. За порушення трудової дисципліни до працівника застосовуються такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.

4. До посадових осіб місцевого самоврядування, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка призначення на вищу посаду або до одного року присвоєння чергового рангу.

5. Одним із заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників виконавчих органів міської ради за порушення трудової дисципліни може застосовуватися повне або часткове позбавлення премії, надбавок на певний термін.

Стягнення застосовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Звільнення може здійснюватися за порушення присяги, систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи цими Правилами, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, а також за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня) без поважних причин, за попередньою згодою з уповноваженим представником трудового колективу міської ради.

7. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов’язковому порядку вимагається письмове пояснення. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

8. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше ніж через місяць з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

9. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення проступку.

10. За кожне порушення трудової дисципліни до порушника може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення або захід дисциплінарного впливу.

11. При виборі виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

12. Стягнення оформляється розпорядженням міського голови, в якому зазначаються мотиви його застосування. Про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розписку. Розпорядження міського голови в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників апарату та виконавчих органів міської ради.

13. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

14. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте до закінчення року з ініціативи міського голови чи клопотання безпосереднього керівника.

15. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

16. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

8. Порядок вирішення трудових спорів

1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом виконавчих органів міської ради, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. У порядку, передбаченому статтею 223 КЗпП України, утворюється комісія з трудових спорів, яка діє в межах компетенції, визначеної чинним законодавством.

9. Порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, доручення, рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають оприлюдненню, доводяться до відома працівників шляхом їх оприлюднення (розміщення) на офіційному веб-сайті Таращанської міської ради.

10. Прикінцеві положення

1. Положення Правил внутрішнього трудового розпорядку є основою для організації роботи працівників апарату та виконавчого комітету Таращанської міської ради.

2. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Питання, пов’язані із застосуванням Правил вирішуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з відповідним уповноваженим представником трудового колективу міської ради.

 

Керуюча справами

виконавчого

комітету міської ради                                           С.ПОТЕРЯЙКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь