A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Таращанська міська рада
Київська область, Білоцерківський район

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Таращанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Таращанської

міської ради

30.12.2016 № 73

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Таращанської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Таращанської міської ради (далі – Правила) розроблені та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

1.2. Правила регулюють трудові відносини між  міським головою (далі – Роботодавець) і працівниками  апарату Таращанської міської ради (далі – працівники). Від імені Роботодавця виконання обов’язків покладається на голову Таращанської міської ради (далі – міський голова) та заступника міського голови, відповідно до делегованих повноважень.

1.3. Правила розроблені відповідно до ст. 43 Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

1.4. Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються Роботодавцем та апаратом Таращанської міської ради (далі – апарат) у межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно або за погодженням з уповноваженим представником від трудового колективу.

1.5. Правила розміщуються на офіційному веб-сайті Таращанської міської ради.

 

II. Кадрова робота

 

2.1. Кадрова робота у міській раді здійснюється на підставі діючого законодавства, актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Кодексу законів про працю України, наказів, методичних вказівок Національного агентства України з питань державної служби, рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови або заступника міського голови.

2.2.   Прийняття Працівників на роботу.

2.2.1. Працівники  приймаються на роботу в порядку, встановленому чинним законодавством України:

-  на посади міського голови, секретаря ради, заступника міського голови- шляхом затвердження міською радою;

- на посади посадових осіб - на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, шляхом  призначення міським головою або заступником міського голови;

-  на посади службовців та обслуговуючого персоналу - шляхом призначення міським головою або заступником міського голови.

2.2.2. Проведення конкурсу здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови.

2.2.3.   На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади державної мовної політики».

При призначенні на певні посади враховуються освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень осіб, їх післядипломна підготовка, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків, стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та загальний стаж відповідно до вимог типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування.

2.2.4.   На службу в міську раду не можуть бути прийняті особи:

-   визнані судом недієздатними;

-   які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

-   які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

-   які, у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

2.2.5. Прийняття на роботу здійснюється на підставі письмової заяви особи, яка претендує на зайняття посади (далі – особа).

2.2.6. При прийнятті на роботу особи зобов’язані:

-   надати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, медичну довідку про стан здоров’я, згоду на збір та обробку персональних даних;

-   пред’явити паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, диплом або інший документ про освіту, військовий квиток (тимчасове посвідчення, посвідчення про приписку до призовної дільниці), свідоцтво про загальнообов`язкове  державне соціальне страхування (за наявності).

При прийомі на роботу, яка потребує спеціальних знань, керівництво апарату має право вимагати від працівника пред'явлення диплому або іншого документу про набуття фахової освіти чи професійної підготовки.

Також, особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

2.2.7. Службовці, обслуговуючий персонал при прийнятті на роботу надають:

-  особовий листок з обліку кадрів та фотокартку розміром 4 х 6 см;

-  копію документа про освіту;

-  направлення на роботу (для осіб, що знаходяться на обліку у міському центрі зайнятості);

-   копію документа, який посвідчує особу;

-   копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-   копію військового квитка для військовозобов’язаних;

-   копію документа про наявність пільг;

-   копію посвідчення водія;

-   медичну довідку;

- копію пенсійного посвідчення, свідоцтво про загальнообов`язкове  державне соціальне страхування (у разі наявності).

2.2.8.   При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

2.2.9. Трудову книжку, оформлену в установленому порядку, працівник надає за місцем роботи в перший робочий день.

2.3. Прийом на роботу та звільнення оформлюється розпорядженням міського голови або заступника міського голови.

2.4. Особи, які вперше приймаються (обираються) на службу, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, підписують Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованим в Мін’юсті України 31.08.2016 №1203/29333.

2.5. Особи, які претендують на зайняття посади в органі місцевого самоврядування, попереджаються про встановлені щодо них обмеження, передбачені Законом України “Про запобігання корупції”.

2.6. Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, подає в установленому законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Зазначена декларація надається посадовою особою органу місцевого самоврядування щорічно за минулий рік до 1 квітня.

2.7. Ранги посадової особи місцевого самоврядування присвоюються міським головою відповідно до займаної категорії посад, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

2.8. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена рангу тільки за вироком суду.

2.9. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну і позбавлення відповідного рангу.

2.10. На кожного працівника, прийнятого на роботу в органи місцевого самоврядування, оформляється згідно з встановленими вимогами особова справа, формування та ведення якої здійснюється працівником, на якого покладено обов’язки з ведення кадрової роботи.

2.11. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду в органи місцевого самоврядування, може проводитися стажування терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

2.12. Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі та за іншою процедурою, встановленою діючим законодавством.

2.13. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, організація навчання і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, просування їх по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності, вирішення інших питань, пов’язаних із службою в органах місцевого самоврядування, здійснюються у порядку, передбаченому діючим законодавством.

2.14. При прийнятті працівників на роботу або при переведенні їх в установленому порядку на іншу роботу керівник зобов’язаний ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами та оплатою праці, роз’яснити його права та обов’язки, ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, діючими в органі місцевого самоврядування.

2.15. Посадовим особам органів місцевого самоврядування видаються посвідчення.

2.16. Звільнення допускається у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється з підстав, визначених ст. 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

2.17. Звільнення оформляється розпорядженням міського голови або заступника міського голови.

2.18. У день звільнення працівнику видається його трудова книжка, з внесеним до неї записом про звільнення, а також проводиться з ним остаточний розрахунок. Днем звільнення є останній день роботи.

 

ІІІ.Основні обов'язки працівників

 

Працівники зобов’язані:

3.1. Своєчасно, до початку роботи, прибути на робоче місце.

3.2. Почати роботу відповідно до встановленого режиму робочого дня.

3.3. Бути на робочому місці впродовж робочого часу за винятком перерви на відпочинок і харчування, а також часу для вирішення службових питань в межах своїх посадових або функціональних обов'язків (за погодженням з безпосереднім керівником).

3.4. Працювати чесно та сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконкому, вказівки, доручення заступника міського голови, секретаря ради, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави чи негативно вплинути на авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

3.5. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

3.6. Нести персональну відповідальність за виконання службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями.

3.7. Постійно підвищувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, удосконалювати організацію службової діяльності.

3.8. Сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, додержуватись трудової дисципліни.

3.9. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу.

3.10. Утримувати в належному стані робоче місце, ефективно використовувати оргтехніку.

3.11. Дбайливо ставитися до майна, вживати заходів щодо запобігання збиткам, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси.

3.12. Створювати та підтримувати сприятливу трудову атмосферу в колективі.

3.13. Шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування.

3.14. Дотримуватися Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованих в Мін’юсті України 31.08.2016 №1203/29333.

3.15. Забезпечувати нерозголошування та збереження персональних даних фізичних осіб, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

3.16. До звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно визначеним особам.

3.17. Вживати всіх необхідних заходів по повідомленню до 11 години дня безпосереднього керівника або секретаря ради про неявку на роботу з поважних причин (у зв’язку з хворобою чи доглядом за хворим членом сім’ї, тощо).

3.18. У разі тимчасової непрацездатності надавати належним чином оформлені лікарняні листи у перший день виходу на роботу.

 

IV. Основні права Працівників

 

Працівники мають право:

4.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, колег та громадян.

4.2. На оплату праці залежно від посади, яку вони обіймають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

4.3. На просування по службі відповідно до професійної освіти за результатами стажування, щорічної оцінки та атестації.

4.4.  На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

4.5.  На соціальний і правовий захист своїх законних прав й інтересів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.6.  На отримання в порядку, встановленому законодавством України, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріалів та інформації, необхідних для виконання своїх службових обов’язків.

4.7. На отримання у порядку і в межах, встановлених чинним законодавством України, інформації щодо матеріалів своєї особової справи  та ознайомлення з іншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах міцевого самоврядування.

4.8. На проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо них.

4.9. На захист своїх законних прав та інтересів в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

V. Основні обов’язки Роботодавця

 

Роботодавець зобов’язаний:

5.1. До початку роботи за укладеним трудовим договором:

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, Регламентами Таращанської міської ради та її виконавчого комітету, колективним договором;

- проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, охорони праці та протипожежної охорони;

- ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами оплати праці, роз’яснити його правами та обов'язками;

- визначити працівникові робоче місце.

5.2. Створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці.

5.3. Затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом.

5.4.  Закріпити за кожним працівником робоче місце, забезпечити здорові та безпечні умови праці.

5.5.  Забезпечити працівників необхідними для роботи матеріалами, приладдям та оргтехнікою.

5.6.  Неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону праці, вживати заходів щодо своєчасного усунення причин й умов, що перешкоджають належній роботі працівників.

5.7.  Забезпечувати облік виходу працівників на роботу.

5.8.  Забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін.

5.9. Здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, отримання встановленого режиму праці і відпочинку.

5.10. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками правил охорони праці та протипожежної безпеки.

5.11.  Сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників.

5.12. У випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці.

5.13. Забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації працівників.

5.14. Давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати й перевіряти своєчасність і точність їх виконання.

 

VI. Робочий час і час відпочинку

 

6.1. Для працівників виконавчих органів міської ради встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

6.2. У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам, на їх прохання, може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

6.3. Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові обов’язки.

6.4. Час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку і харчування встановлено такі:

- початок роботи: о 8 год. 00 хв.;

- закінчення роботи о 17 год. 00 хв.;

- перерва на обід і відпочинок з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв..

6.5. Напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину (стаття 53 Кодексу законів про працю України).

6.6. Виходячи зі службових потреб установлений режим може бути змінено на підставі розпорядження міського голови.

6.7.  Перебування працівників у робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу керівників. 

Працівники  попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці у робочий час із безпосереднім керівником,  заступником або секретарем ради.

6.8. Забороняється в робочий час відволікати працівників від роботи для виконання громадських доручень, не пов'язаних з діяльністю органу.

 1. 6.9. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади посадових осіб місцевого самоврядування та інші категорії працівників, залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України.
 2. 6.10. За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку. У цьому разі оплата за роботу в ці дні провадиться в одинарному розмірі.
 3. 6.11. Контроль за використанням робочого часу здійснюється працівником, який виконує обов’язки з кадрової роботи. Працівник з кадрової роботи складає табель обліку робочого часу працівників, який надає головному бухгалтеру.
 4. 6.12. Щорічно основні та додаткові відпустки надаються згідно з діючим законодавством. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників під підпис.
 5. 6.13. Щорічні основні відпустки надаються тривалістю:

-   посадовим особам – 30 календарних днів;

-   службовцям та обслуговуючому персоналу  – не менше 24 календарних днів.

  1. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок та умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  2. Працівникам при наданні щорічної відпустки за їх письмовою заявою виплачується матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі передбаченому чинним законодавством.
  3. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням та соціальні відпустки надаються Працівникам згідно з чинним законодавством України.

6.17. Працівникам міської ради виплачується матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за їх письмовою заявою у розмірі передбаченому чинним законодавством.

6.18. За розпорядженням міського голови або заступника міського голови посадові особи місцевого самоврядування та інші працівники  можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається згідно з чиннм законодавством.

6.19. Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період, як з ініціативи керівництва, так і на вимогу працівника, відповідно до чинного законодавства. На прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією, відповідно до чинного законодавства.

6.20. Умови і порядок надання відпусток іншим категоріям виконавчих органів міської ради  встановлюються згідно із Законом України “Про відпустки” та Кодексом законів про працю України.

 

VII. Заохочення за сумлінну працю. Матеріальне забезпечення

 

7.1. За високі досягнення в роботі, рівень професійної кваліфікації, виконання особливо важливої роботи посадовим особам установлюються ранги у межах відповідної категорії посад, надбавки, доплати, премії.

7.2. За особливі трудові заслуги посадові особи місцевого самоврядування представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

7.3. За виконання особливо відповідальних завдань працівникові, який займає посаду посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

7.4. Питання заохочення вирішується міським  головою ради на основі подання заступника міського голови чи секретаря ради.

7.5. Матеріальне стимулювання працівникам визначається розпорядженням міського голови з урахуванням діючого законодавства.

7.6. Працівникам, які успішно й сумлінно виконуюють свої трудові обов’язки, надаються, в першу чергу, переваги і соціальні пільги. Таким Працівникам також надається перевага при просуванні по роботі.

 

VІІІ. Дисциплінарна відповідальність Працівників

 

8.1. Порушення трудової дисципліни – невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, яке тягне за собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених законодавством.

8.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано відповідно до ст.147 Кодексу законів про працю України такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення.

8.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються до посадової особи місцевого самоврядування за:

- невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;

- перевищення своїх повноважень;

- порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

- вчинок, який ганьбить його як посадову особу або дискредитує орган місцевого самоврядування.

8.4. За прогул (відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, а також невихід на роботу без поважних причин протягом усього робочого дня) до працівників застосовуються заходи відповідальності, передбачені діючим законодавством.

8.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються міським головою.

Керівництво має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд колективу.

8.6. До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. За кожне порушення трудової дисципліни застосовується лише одне дисциплінарне стягнення.

8.7. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

8.8. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

8.9. При обранні виду стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

8.10. Стягнення оголошується в розпорядженні і повідомляється працівнику під розписку. Розпорядження у необхідних випадках доводяться до відома інших працівників адміністрації.

8.11. Якщо протягом року, з дня накладання дисциплінарного стягнення, працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.12. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

8.13. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення у вигляді догани оформлюється розпорядженням міського голови на підставі службової записки заступника міського голови або секретаря ради.

8.14.   Дисциплінарне стягнення може бути оскаржено Працівниками у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.15.   У виняткових випадках, передбачених законодавством України, може здійснюватися відсторонення посадової особи  від роботи.

8.16. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

8.17. Працівник несе відповідальність за появу на роботі в нетверезому стані або в стані наркотичного (токсичного) сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна; перевищення службових повноважень; порушення посадовими особами місцевого самоврядування Загальних правил поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь