Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту "Плану зонування території (зонінг) м. Тараща Київської області"

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

"Плану зонування території (зонінг) м. Тараща Київської області"

 

Виконавець

ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» (07850, Київська область, Бородянський район, смт. Клавдієве-Тарасове, вул. Травнева, 8 ).

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки "Плану зонування території (зонінг) м. Тараща Київської області"

 

Загальні положення

 Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

1. Замовник СЕО та виконавець

 Замовником Плану зонування території міста Тараща є Таращанська міська рада, Таращанського району, Київська область.

Виконавець "Плану зонування території (зонінг) м. Тараща Київської області" - ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» (07850, Київська область, Бородянський район, смт. Клавдієве-Тарасове, вул. Травнева, 8 ).

 Виконавець стратегічної екологічної оцінки  Плану зонування території міста Тараща, Таращанського району, Київської області - ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» (07850, Київська область, Бородянський район, смт. Клавдієве-Тарасове, вул. Травнева, 8 ).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

План зонування є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Таращанської міської ради Таращанського району Київської області. План зонування міста Тараща розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію міського поселення, найкращі умови проживання та праці.

 Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» план зонування населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Стратегічна екологічна оцінка має на меті визначити відповідність містобудівної документації цілям сталого розвитку, зазначеним в ст. 19, та документам визначеним ст. 28 Закону України “Про основи містобудування”. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки плану зонування міста Тараща, Таращанського району, Київської області, що виконується ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» на замовлення та відповідно до завдання Таращанської міської ради Таращанського району, Київської області ( договір № 55  від ГП – 0119 БК від 17.05.2019 р .). Підставою для розроблення плану зонування є рішення Таращанської міської ради Київської області від 23.04.2019 року № 800-52-VII та від 20.03.2018 року № 554-37-VII. План зонування міста визначає: основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

Пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами; організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою; заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини. Основні показники плану зонування міста Тараща відповідно до завдань розраховані на двадцятирічний період. Вихідними даними для розроблення генерального плану слугували: дані топографічного знімання території у масштабі 1:2000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000, виконані ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» у 2017 р.; дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності; дані районного управління статистики та Таращанської міської ради про розвиток господарства міст, наявність житлового фонду, установ та підприємств обслуговування, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури тощо; дані анкетувань підприємств, організацій та установ населеного пункту; пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально-економічного та територіального розвитку міста; інші документи та матеріали, надані міською радою. При розробленні плану зонування враховані раніше виконані проектні матеріали та перед проектні пропозиції надані замовником. Топогеодезична основа не містить службової інформації. Існуюча межа міста, межі земельних ділянок  нанесена по відповідних координатах. План зонування розроблений у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» та ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

В результаті реалізації рішень генерального плану відбудуться позитивні зміни в розвитку міста, покращення стану довкілля та здоров’я населення, що визначається збільшенням/розширенням параметрів характерних складових функціонально-планувальної структури на перспективу (згідно основних показників):

-        збільшення території міста на 357.1 чи 346.1 га – з 1403.6 га до 1760.7 га; чи до збільшення кількості населення міста з 12.23 до 13.0 тис. осіб;

-        збільшення загальної житлового фонду з 436.43 до 502.07 тис м2;

-        середня житлова забезпеченість населення загальною площею з 34.6 до 38.6 м2/чол.;

-        нове житлове будівництво - 65.54 тис.м2;

-        збільшення площ житлової забудови з 606.8 до 697.83 га та громадської – з 47.27 до 61.15 га;

-        розширення ландшафтно-рекреаційних та озеленених територій з 152,96 до 313,53 га, у тому числі зелені загального користування (парки, сквери, бульвари) – з 8.15 до 25.35 га;

-        розширення водних поверхонь з 130,5 до 142,63 га;

-        значного покращення забезпечення території селища об’єктами інженерної інфраструктури та мереж (водопостачання, каналізація, електропостачання, санітарна очистка);

-        впровадження розширеного комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території: захист від підтоплення, протиерозійні заходи, розчистка водойм тощо;

-        розширення площ транспортної інфраструктури з 101.74 до 113.07 га, в тому числі вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям – з 84.48 до 92.21 га;

-        збільшення потужності КОС з 0.7 до 3.0 тис. м3/добу;

-        розширення мереж дощової каналізації – з 2.13 до 33.63 км та будівництво 2 од. ОС;

-        рекультивація сміттєзвалища (4.61 га) та будівництво СПС на 5.5 тис.т/рік відходів.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Серед ключових наслідків реалізації проекту генерального плану доцільно виділити:

- Атмосферне повітря: ймовірне незначне підвищення інтенсивності руху автотранспорту, але, по мірі реалізації рішень щодо покращення структури і технічних параметрів вуличної мережі, озеленення прилеглих смуг і ін., очікується оптимізація транспортних впливів.

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля стаціонарних джерел викидів передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних заходів.

- Водний басейн: Розвиток системи каналізації забезпечить відведення стоків з території існуючої житлово-громадської забудови та ділянок намічених до містобудівного освоєння. Будівництво КОС та локальних очисних споруд дощової каналізації у місцях випуску дозволить запобігти забрудненню поверхневих водотоків.

- Ґрунти: Рекультивація ліквідованих стихійних смітників та інших порушені ділянок, позитивно вплине на ґрунтове середовище і дозволить залучити додаткові земельні ділянки до господарського використання. Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території на ділянках містобудівного освоєння дозволить скоротити ділянки заплав де відбуваються процеси підтоплення, локального заболочування, що в цілому матиме позитивний вплив на формування міського середовища та покращення санітарно-гігієнічних умов території.

- Біорізноманіття: створення ландшафтних та рекреаційних зон матиме позитивний вплив на збагачення природних комплексів та збереження біорізноманіття.

- Здоров'я: створення додаткових зелених насаджень загального користування (парки, сквери), облаштування рекреаційних місць короткочасного відпочинку та розширення мережі рекреаційних установ матиме позитивний вплив на загальні умови життєдіяльності та оздоровлення населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки розглядатимуться планувальні альтернативи на предмет їх відповідності генерального плану та інтересам громади.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

  •  доповіді про стан довкілля;
  •  статистичну інформацію;
  •  дані моніторингу стану довкілля;
  •  пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території;
  •  топографічну основу і набір профільних геопросторових даних генерального плану з планувальними альтернативами;
  •  відкриті картографічні джерела.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування  передбачається розглянути  наступні заходи:

а) Встановлення планувальних обмежень навколо об’єктів, що можуть нести негативний вплив на довкілля та здоров’я населення;

б) Планувальні альтернативи для території, метою яких є визначення просторових рішень,  за яких відбудеться запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування . Для аналізу території буде використано геоінформаційну модель території, застосовано методику нечіткої оцінки впливу об’єктів на навколишнє середовище на основі просторового розташування об’єктів території ,методичні та методологічні підходи ландшафтного планування та інші методики, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у місті Тараща Таращанського району Київської області.

 

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

 Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу Стратегічної єкологічної оцінки проекту "Плану зонування території (зонінг) м. Тараща Київської області" подаються до : Виконавчого комітету Таращанської міської ради.

Адреса: 09501, Київська обл. м. Тараща, вул. Шевченка 7

Телефон: (04566)-5-23-47; 5-37-85; електронна пошта : mrtar@ukr.net

Відповідальна особа: головний спеціаліст(спеціаліст виконавчого комітеету) Задніпряна Наталія Володимирівна.

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки плану зонування міста Тараща Таращанського району Київської області  (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Фото без опису

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь