Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ КОМІСІЮ З ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ ТА СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ КОМІСІЇ З ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ

Дата: 03.03.2021 15:08
Кількість переглядів: 1891

 

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 28 - VIII

 

23 лютого 2021 року                                                                                 м. Тараща

 

Про Положення про громадську

комісію з житлових питань та

склад громадської комісії з

житлових питань

 

Керуючись ст. ст. 36, 39, 118, 122, 128, 129 Житлового Кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на квартирному обліку та зняття з нього», виконавчий комітет Таращанської міської ради,-

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про громадську комісію з житлових питань при виконкомі Таращанської міської ради, згідно додатку № 1 до цього рішення.

2. Затвердити новий склад громадської комісії з житлових питань при виконкомі Таращанської міської ради, згідно додатку № 2 до цього рішення.

3. Затвердити форму заяви про постановку на соціальний квартирний облік згідно додатку № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік документів щодо зарахування на соціальний квартирний облік згідно додатку № 4 до цього рішення.

5. Визнати такими що втратили чинність рішення виконавчого комітету № 95 від 26.11.2015 (із змінами внесеними згідно рішення виконавчого комітету № 14 від 23.01.2020).

6. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Астапова О.Ю.

 

 

Міський голова                                                              Михайло КРИВОШЕЄВ

 

                                                                                                                                     

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Таращанської міської ради

                                                                                                                від 23.02.2021 № 28-VIII

 

Положення
про громадську комісію з житлових питань

 при виконавчому комітеті

Таращанської міської ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Громадська комісія з житлових питань (далі Комісія), як громадський орган, утворюється при виконавчому комітеті Таращанської міської ради.

1.2. Комісія є колегіальним органом, що має дорадчі функції, діє на громадських засадах.

1.3. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Кодексами України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, рішеннями виконавчого комітету Таращанської міської ради, розпорядженням міського голови Таращанської міської ради та цим Положенням.

1.4. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується виконавчим комітетом Таращанської міської ради.

1.5. До складу Комісії входять представники виконавчої влади, громадських організацій, житлово-комунального господарства, підприємств, установ, організацій різних форм власності.

1.6. Комісія створюється в складі голови комісії, заступника голови, секретаря та членів комісії. Комісія затверджується у кількості не менше ніж 5 осіб.

 

  1. Завдання та повноваження житлової комісії

 

2.1. Основними завданнями Комісії є забезпечення громадського контролю за дотриманням законодавства з питань взяття громадян на квартирний облік, зняття з обліку, розподілу житлових приміщень.

2.2. У межах своїх повноважень Комісія готує пропозиції  та вносить їх на розгляд виконавчого комітету Таращанської міської ради з питань:

- прийняття громадян на квартирний облік та зняття з квартирного обліку за місцем проживання при виконавчому комітеті. Перелік документів визначається згідно чинного законодавства. У разі необхідності до заяви додаються документи, перелік яких встановлюється безпосередньо на прийомі у спеціаліста, на якого покладено відповідні обов’язки;

- включення громадян до списків осіб, що користуються правом позачергового та першочергового отримання жилих приміщень та виключення зі списків;

- розподілу житлової площі громадянам, які перебувають на відповідному обліку при виконкомі Таращанської міської ради;

- прийняття рішень про надання громадянам соціального житла на підставах і в порядку, визначених Законом;

- поперднього розгляду питань щодо укладання та розірвання договорів найму соціального житла;

- здійснення контролю за використанням соціального житла за призначенням, розгляду програми розвитку соціального житла;

- проведення щорічної перереєстрації громадян, які перебувають на квартирному обліку, соціальному квартирному обліку.

2.3. Громадська комісія з житлових питань має право надавати роз'яснення щодо наслідків непроходження громадянами щорічної перереєстрації, а також ненадання громадянами документів, що підтверджують наявність підстав для перебування на відповідному обліку, враховуючи обставини кожної конкретної ситуації.

2.4. В тому числі комісія має право розглядати питання та надавати пропозиції на виконком щодо:

- зняття громадян з квартирного обліку (виключення з відповідного списку);

- внесення змін до облікових даних квартирного обліку стосовно складу сім'ї та інших;

- надання додаткової жилої площі, надання дозволу на реєстрацію членів сім'ї та інші житлові питання громадян відповідно до компетенції житлової комісії;

- включення (виключення) приміщень до числа службових жилих приміщень, прийняття рішень про розподіл службових жилих приміщень;

- розгляду звернень громадян з житлових питань відповідно до компетенції комісії та підготовку відповідних проектів рішень виконкому Таращанської міської ради.

2.5. Під час своєї роботи Комісія вивчає та надає пропозиції з житлових питань, які надійшли від громадян, зареєстрованих на території Таращанської міської ради, а також від підприємств та установ, розташованих на території міської ради щодо:

- надання дозволу на укладення, зміну договорів найму житла приміщень;

- взяття на квартирний облік осіб, які потребують житла з житлового фонду, а також взяття осіб на соціальний квартирний облік;

- включення жилих приміщень до числа службових та виключення жилих приміщень із числа службових;

- розподіл і надання жилої площі для поліпшення житлових умов у будинках громадського житлового фонду, а також соціального житла, розташованого на території міської ради, у разі наявності погодження виконкому міської ради;

- зняття з квартирного обліку громадян, які перебували на ньому до поліпшення житлових умов, а також тих, які перебували на квартирному облікудля отримання соціального житла;

- підтвердження права громадянина на подальше перебування на квартирному обліку та отримання соціального житла;

- продовження строку дії договору соціального житла;

- ініціювання розірвання договору найму соціального житла з громадянами, які втратили право на проживання в соціальному житлі.

2.7. За наслідками розгляду питань Комісія подає свої рекомендації та висновки на затвердження виконавчого комітету з питань, що відносяться до її компетенції.

 

3. Права Комісії

 

3.1. Комісія відповідно до діючого законодавства має право:

- співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами;

- запрошувати на своє засідання громадян, представників структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних підприємств, представників інших підприємств, установ незалежно від форм власності;

- інші дії в межах своєї компетенції.

 

4.Структура громадської комісії з житлових питань

 

4.1. Голова громадської комісії з житлових питань:

- здійснює керівництво діяльністю житлової комісії;

- скликає засідання та головує на них;

- підписує рішення та протоколи засідань, контролює їх виконання;

- вживає заходів щодо оформлення документів та поданння до суду позовних заяв про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями, виселення осіб із самоправно зайнятих жилих приміщень.

4.2. Заступник голови громадської комісії з житлових питань:

- виконує доручення голови комісії;

- виконує обов'язки голови громадської комісії під час його відсутності (відрядження, хвороба, відпустка та інше).

4.3. Секретар громадської комісії з житлових питань:

- здійснює організаційне забезпечення роботи громадської комісії з житлових питань;

- здійснює збір, підготовку та оформлення документів з питань, віднесених до компетенції Комісії;

- контролює своєчасність надання та комплектності документації, що подається на розгляд громадської комісії з житлових питань;

- веде протокол засідання Комісії;

- бере участь у обстеженні житлових умов громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- готує пропозиції про зняття громадян з квартирного обліку.

4.4. Члени громадської комісії з житлових питань зобов’язані:

- брати участь у засіданнях Комісії;

- дотримуватися принципів сумлінності й об’єктивності при розгляді питань, що виносяться на розгляд громадської комісії з житлових питань;

- виконувати доручення голови Комісії з підготовки і розгляду матеріалів до засідань;

- виконувати доручення голови громадської комісії з житлових питань з підготовки і розгляду матеріалів;

- вивчати матеріали справ, що виносяться на розгляд громадської комісії з житлових питань.

 

5. Робота комісії.

 

5.1. Засідання комісії скликаються не рідше одного разу в місяць і оформляються протоколом. Протоколи підписує голова і секретар комісії.

5.2. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

5.3.Засідання є чиним при присутності не менше двох третин складу комісії.

В разі потреби на засідання комісії викликаються зацікавлені особи.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                        Світлана ПОТЕРЯЙКО

 

        

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Таращанської міської ради

                                                                                                              від 23.02.2021 № 28-VIII

 

 

СКЛАД

громадської комісії з житлових питань

 

1. Астапов Олександр Юрійович – заступник міського голови, голова комісії;

2.Похилий Олександр Вікторович – начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунального майна, заступник голови;

3. Турлуковська Яна Олександрівна – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, транспорту та комунального майна, секретар комісії;

4. Самченко Оксана Валеріївна – начальник юридичного забезпечення та кадрової роботи;

5. Кобець Тетяна Петрівна – головний спеціаліст загального відділу та зв’язків з

громадськістю;

6. Подиман Надія Володимирівна – спеціаліст відділу соціального захисту населення Таращанської міської ради;

7. Кашко Віталій Леонідович – депутат Таращанської міської ради.

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Таращанської міської ради

                                                                                                               від 23.02.2021 № 28-VIII

 

Міському голові

Кривошеєву М. Ю.

_________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________

_________________________

(адреса)

_________________________

_________________________

(телефон)

                                           

ЗАЯВА

  Прошу зарахувати на квартирний облік для поліпшення житлових умов мене з сім’єю:

1.Я, ___________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

6._____________________________________________________________________________

7._____________________________________________________________________________

                                         

  Проживаю і зареєстрований з____ р. як ____________________________________________

                                                                (родинні відносини з основними квартиронаймачем)

  За адресою:_____________________________________________________

  Квартира складається з _____ кімнат жит. пл. ____ з кухнею (без кухні), з

комунальними вигодами (без вигод).

  Працюю з ________ р. ____________________________________________

                                                         (де і ким)

_______________________________________________________________

  Користуюсь пільгою як ___________________________________________

                                                 (документ, який підтверджує пільгу)

__________________________________________________________________________

  Телефон домашній __________________________, службовий____________________.

 

  Зобов'язуюсь, щорічно, у період з 01 жовтня до 31 грудня, подавати довідки з місця проживання про зареєстрований склад сім'ї, з місця роботи повнолітніх членів моєї сім'ї для перереєстрації нашої черги, а також повідомляти виконавчий комітет Таращанської міської ради про зміни житлових умов і склад моєї сім'ї.

 

______________        _____________________________________

        (підпис)                          (прізвище, ім'я, по батькові)

 

__________________            _____________________________________

(підпис повнолітнього                          (прізвище, ім'я, по батькові) члена сім’ї)

__________________            _____________________________________

(підпис повнолітнього                          (прізвище, ім'я, по батькові) члена сім’ї)

__________________            _____________________________________

(підпис повнолітнього                          (прізвище, ім'я, по батькові) члена сім’ї)

 

 

Дата подачі заяви «___» _____________________20___ року

Перелік документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бажаний спосіб отримання результату:

Особисто                                                 Поштою/електронною (потрібне підкреслити)

 

Я, _____________________________________________________________________________,

(П.І.П.)

(народився «___» ____________________19___року, паспорт серії ___№ _______________)

 

Я, _____________________________________________________________________________,

(П.І.П.)

(народився «___» ____________________19___року, паспорт серії ___№ _______________)

 

Я, _____________________________________________________________________________,

(П.І.П.)

(народився «___» ____________________19___року, паспорт серії ___№ _______________)

 

Я, _____________________________________________________________________________,

(П.І.П.)

(народився «___» ____________________19___року, паспорт серії ___№ _______________)

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду виконавчому комітету Таращанської міської ради

                         (повна назва володільця, суб’єкта господарювання)

На обробку моїх персональних даних, які необхідні для розгляду мого звернення з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення, доступ до публічної інформації відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».

Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяними в розгляді звернення , а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством

«___»_______________року                      _________ / ______________________

         (дата)                                                           (підпис/прізвище ініціали)                                               

«___»_______________року                      _________ / ______________________

         (дата)                                                           (підпис/прізвище, ініціали)

«___»_______________року                       _________ / ______________________

         (дата)                                                           (підпис/прізвище ініціали)                                               

 «___»_______________року                      _________ / ______________________

         (дата)                                                           (підпис/прізвище ініціали)                                               

 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Таращанської міської ради

                                                                                                               від 23.02.2021 № 28-VIII

 

Перелік документів,

що подаються до виконавчого комітету

 Таращанської міської ради громадянами,

які потребують поліпшення житлових умов

1. Заява про взяття на квартирний облік (зразок заяви).

1. Довідка Ф-13 про реєстрацію місця проживання, видана на кожного члена сім’ї.

2. Копія технічного паспорту на займане приміщення (з оригіналом).

3. Копії паспортів всіх дорослих членів родини (з оригіналом).

4. Копія свідоцтва про шлюб (з оригіналом).

5. Копія свідоцтва про народження дітей (з оригіналом).

6. Довідки з місця роботи або навчання.

7. Довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи .

8.Копія пенсійного посвідчення (з оригіналом).

9. Копія ідентифікаційних кодів всіх членів родини (з оригіналом).

10. Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (всіх дорослих членів родини, які зараховуються на квартирний облік).

11.Для працівників освіти довідку з відділу освіти та копія трудової книжки для науково-педагогічних працівників, які працюють в школах (з оригіналом).

12. При наявності пільг надати слідуючі документи:

- оригінал медичного висновку;

- копію довідку медико-соціальної експертної експертної комісії (з оригіналом);

- для учасників бойових дій – копію посвідчення (з оригіналом);

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження згідно з ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України для отримання допомоги для одиноких матерів;

- копію службового посвідчення (з оригіналом), довідка з роботи працівника Національної поліції України, МНС, суду, прокуратури, тощо;

- копію посвідчення та довідку з ВСЗН для потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 групи;

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи.

13. Інші документи, які надають право на отримання житла в позачерговому чи першочерговому порядку.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь