Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

ПРО КОЛЕГІЮ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 03.03.2021 15:58
Кількість переглядів: 2086

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ № 39 - VIII

 

23 лютого 2021 року                                                                                          м. Тараща

 

Про   колегію  відділу  освіти

Таращанської міської ради

 

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про  загальну  середню  освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та з метою  розгляду пріоритетних питань управління дошкільною, загальною середньою та позашкільною освітою на території Таращанської громади виконавчий комітет Таращанської міської ради,-

 

                                               ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити Положення про колегію відділу освіти Таращанської міскої ради (додаток 1).

2. Затвердити  склад  колегії  відділу  освіти Таращанської міської ради (додаток  2).

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Корнієнка П.В.

 

 

Міський голова                                                               Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

                                                                                              Додаток 2

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Рішенням  виконавчого комітету

                                                                               Таращанської міської ради

                                                                               від 23.02.2021 № 39 - VIII

 

СКЛАД

колегії відділу освіти Таращанської міської ради

 

Якубовська Тетяна Василівна

начальник відділу освіти, голова колегії

 

Курченко  Віталій  Іванович

провідний фахівець відділу освіти, секретар колегії

 

Члени колегії:

 

Бурківська  Людмила  Федорівна

директор Таращанського академічного ліцею «Успіх»

 

Гальчик Оксана Олександрівна

Директор Ківшоватського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО

 

Журавель Світлана Михайлівна

головний спеціаліст відділу освіти

 

Перепона Надія Павлівна

директор Северинівського ЗЗСО

І-ІІІ ступенів-ЗДО

 

Полонська Тетяна Олександрівна

провідний фахівець відділу освіти

 

Припотень Олена Володимирівна

директор Таращанського академічного ліцею  «Ерудит»

 

Рибалко Микола Степанович

голова районної ради профспілки працівників освіти

 

Мельниченко Руслан Йосипович

Директор Кирданівського ЗЗСО І-ІІ ступенів

 

Дурнікіна Галина Миколаївна

завідуюча Таращанського закладу дошкільної освіти  «Барвінок»

 

 

 

                                                                                        

                                                                                         Додаток 1

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Рішення  виконавчого комітету

                                                                                    Таращанської міської ради

                                                                                    від 23.02.2021 № 39 - VIII

 

 

Положення

про колегію відділу освіти

Таращанської міської ради

  І. Загальні положення

 

1.  Колегія відділу освіти Таращанської міської ради (далі - Колегія) є постійно діючим консультативно - дорадчим органом, утворюється відповідно до Положення про відділ освіти Таращанської міської ради, затвердженого рішенням Таращанської міської ради від 24.12.2020 року № 60-02-VІІІ, з метою узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

2. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної адміністрації, рішенням голови Таращанської міської ради, іншими нормативними документами та цим Положенням.

3. Колегія утворюється рішенням виконавчого комітету Таращанської міської ради та очолюється начальником відділу освіти.

 

ІІ. Функції колегії

 

4. Колегія:

1) аналізує, обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти та закладів освіти, які йому підпорядковуються.

2) розглядає пропозиції щодо:

формування та реалізації державної політики у освітній галузі Таращанської міської ради;

забезпечення взаємодії з іншими структурними підрозділами Таращанської міської ради, громадськими організаціями і об’єднаннями під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти.

3) обговорює перспективи та програми соціально-економічного розвитку освіти громади, наукової, науково-методичної, інноваційної діяльності з урахуванням національно-культурних та соціально-економічних особливостей громади, визначає шляхи їх реалізації;                                                                                        

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та ефективного використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти та закладів освіти, що належать до сфери його управління;

6) аналізує стан організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

7) аналізує стан роботи відділу освіти Таращанської міської ради та закладів освіти з питань забезпечення на території громади прав громадян на освіту та погоджує план роботи відділу освіти ;

8)  розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти  та заклади освіти, які йому підпорядковуються.

 

ІІІ. Склад колегії

 

5. До складу колегії входять:

начальник відділу освіти Таращанської міської ради (голова колегії), спеціалісти відділу освіти, провідні фахівці відділу освіти, керівники закладів освіти;

Кількісний склад колегії не повинен перевищувати 15 осіб.

6. Склад колегії затверджується рішенням виконавчого комітету Таращанської міської ради за поданням начальника відділу освіти .

7. На засіданні колегії можуть бути присутні керівники структурних підрозділів Таращанської міської ради та представники інших організацій за згодою їх керівників.

 

IV. Організація роботи колегії

 

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться щоквартально, позачергові - у міру потреби.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії.

9. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, доповідачі та орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

11. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються  головою колегії. 

 

V. Порядок проведення засідання колегії

 

12. Засідання колегії веде її голова.

13. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

14. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

15. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

16. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

17. Члени колегії та особи, запрошені до участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

18. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

19. Рішення колегії приймаються з кожного  питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

20. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео -, фотозйомки і звукозапису.

21. Після засідання секретар колегії доопрацьовує протягом п’яти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

22. Рішення колегії оформляються протоколом, який складається секретарем та підписується головуючим на засіданні. У протоколі вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.

23. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

24. Рішення колегії доводяться до членів колегії, закладів та установ освіти, в частині, що їх стосується.

25. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

 

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

 

26. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють керівник відділу освіти Таращанської міської ради або працівники, визначені керівником відділу освіти.

27. Колегія має право розглядати на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь