Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 03.03.2021 16:25
Кількість переглядів: 1783

 

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 48 - VIII

 

23 лютого 2021 року                                                                                           м. Тараща

 

Про затвердження порядку складання,

затвердження та контролю виконання

фінансових планів комунальних

підприємств Таращанської міської

ради

 

Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України, ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, з метою підвищення контролю за ефективністю діяльності підприємств комунальної власності Таращанської міської ради, виконавчий комітет Таращанської міської ради,-

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Таращанської міської ради згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Астапова О. Ю., керівників комунальних підприємств Таращанської міської ради.

 

 

Міський голова                                                           Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

                       Додаток 1

                  до рішення виконавчого

              комітету міської ради

                      №  48 - VIII  від 23.02.2021

 

Порядок

складання, затвердження та контролю виконання

фінансових планів комунальних підприємств

Таращанської міської ради

 

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання  фінансових планів комунальних підприємств Таращанської міської ради (далі – Порядок).

Порядок не поширюється на комунальні підприємства сфери охорони здоров’я (комунальне некомерційне підприємство).

2. Фінансовий план підприємства складається на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році, джерела надходження коштів та напрями їх використання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.  Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року.

Фінансовий план підприємства та звіт про його виконання складаються на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідними обліковими політиками, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

Комунальні підприємства Таращанської міської ради (далі – підприємства) складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно з додатком 1 до Порядку.

3. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати прибуткову діяльність підприємства, отримання чистого доходу та прибутку, розмір яких не може бути меншим, ніж прогнозні та планові показники поточного року з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.

Допускається прогнозований збиток, розмір якого не може бути більший ніж прогнозний показник поточного року. При цьому підприємство розробляє і надає стратегію розвитку та інвестиційний план (програму) підприємства на середньострокову перспективу (3 – 5 років), що містять обґрунтовані показники і заходи з виходу підприємства зі збитків та одержання прибутку.

4. Проект фінансового плану підприємства вноситься на затвердження виконавчого комітету Таращанської міської ради.

Фінансові плани підприємств підлягають затвердженню виконавчим комітетом Таращанської міської ради до 31 січня планового року.

5. Проект фінансового плану підприємств з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у трьох примірниках за визначеною формою в паперовому та в електронному вигляді, у форматі Microsoft Excel подається виконавчому комітету Таращанської міської ради.

До проекту фінансового плану підприємства додаються в паперовому й електронному вигляді:

1.) пояснювальна записка, що включає результати аналізу фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, з додаванням інформації:

- щодо розшифрування сум, які зазначені у рядках форм фінансового плану, у яких передбачено розшифрування відповідних показників;

- щодо причин зменшення чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), чистого прибутку, обсягу сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету порівняно з прогнозними показниками поточного року, наявності витрат невиробничого характеру, що негативно впливають на фінансові результати діяльності підприємства;

- про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною у яких є підприємство, яка містить відомості про учасників справи, позовні вимоги,стан розгляду справи, а також інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень із зазначенням сторін виконавчих проваджень, стану виконання рішення суду або інших виконавчих документів, сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства;

- про проблемні питання діяльності підприємства, пропозиції їх вирішення (складаються у довільній формі).

- іншої письмової інформації для підтвердження обгрунтованості планування окремих показників.

2.) Штатний розпис підприємства, що діє на момент складання фінансового плану та штатний розпис на плановий рік;

3.) Баланси підприємства на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (у якому складається фінансовий план);

4.) Звіти про фінансові результати підприємства за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (у якому складається фінансовий план).

5.) Стратегія розвитку та інвестиційний план (програма) підприємства на середньострокову перспективу (3 – 5 років), за наявності.

У разі коли проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та встановленій формі, він вважається неподаним. Про це виконавчий комітет Таращанської міської ради повідомляє підприємство письмово.

6. Виконавчий комітет упродовж 15 календарних днів з дня подання проекту фінансового плану перевіряє арифметичні показники, відповідність даних проекту фінансового плану бухгалтерському та податковому обліку, здійснює аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік та прогнозом виконання поточного року.

У разі погодження фінансового плану робиться відмітка про це на титульному аркуші проекту фінансового плану відповідно до затвердженої форми, або повертається на доопрацювання, про що в письмовій формі повідомляється підприємство.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає його на повторне погодження протягом терміну, установленого виконавчим комітетом, але у строк що становить не більше як 10 робочих днів з дня надходження проекту до підприємства.

7. Після прийняття рішення про затвердження фінансових планів на відповідний рік, вони підлягають підпису міським головою або особою, що виконує його обов’язки, на титульному аркуші проекту фінансового плану відповідно до затвердженої форми із зазначенням дати та номеру рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради та скріпленням відповідною печаткою.

У разі не затвердження фінансового плану у встановленому порядку підприємство може здійснювати витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), при цьому забороняється здійснювати витрати на:

- капітальні інвестиції (за винятком випадків, рішення щодо яких затверджено міською радою);

- придбання та оренду легкових автомобілів;

- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;

- консалтингові послуги;

- страхування (крім витрат за загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обов’язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів);

- представницькі заходи;

-виробництво та розповсюдження реклами;

- благодійну, спонсорську та іншу допомогу;

- відрахування до резерву сумнівних боргів.

Також підприємства не можуть здійснювати продаж, списання комунального майна.

Ці обмеження діють на період до затвердження в установленому порядку річного фінансового плану підприємства або скасовуються для окремих підприємств рішенням виконавчого комітету на визначений термін.

8. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися згідно змін до Програм.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситися у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається виконавчому комітету Таращанської міської ради, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом за процедурою, передбаченою пунктом 5.

Після затвердження зміненого фінансового плану підприємства на фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Змінений».

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

9. Контроль за своєчасним поданням проектів фінансових планів на затвердження та звітів про виконання фінансових планів здійснює виконавчий комітет Таращанської міської ради. Контроль за виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств та своєчасним внесенням змін до них здійснюють, відповідно до розподілу обов’язків профільні заступники міського голови.

10. Виконання фінансового плану підлягає затвердженню виконавчим комітетом до 31 січня наступного року.

Виконавчий комітет Таращанської міської ради упродовж 10 робочих днів з дня подання звіту про виконання фінансового плану підприємства перевіряє арифметичні помилки, відповідність даних звіту бухгалтерському та податковому обліку первинним бухгалтерським документам та письмово складає аналіз звіту про виконання фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з плановими показниками та показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за відповідний період минулого року.

11. Керівник комунального підприємства несе відповідальність за достовірність та обґрунтованість фінансового плану згідно з чинним законодавством, статутом підприємства та контрактом найму. За несвоєчасне подання на розгляд, погодження, затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання, несвоєчасне внесення змін до фінансового плану, проведення видатків не передбачених затверджених фінансовим планом, посадові особи підприємства несуть дисциплінарну відповідальність в установленому порядку.

12. Керівники підприємств в звіті про роботу, що заслуховується на засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, доповідають про виконання показників фінансових планів.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь