Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ПРО РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ МІЖ МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ, СЕКРЕТАРЕМ МІСЬКОЇ РАДИ, ЗАСТУПНИКАМИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ, КЕРУЮЧОЮ СПРАВАМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, СТАРОСТАМИ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 05.03.2021 10:30
Кількість переглядів: 815

Фото без опису Фото без опису

Розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючої справами виконавчого комітету, старостами Таращанської міської ради

 

  1. 1. Міський голова

Кривошеєв Михайло Юрійович

 

1.1. Здійснює відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Повноваження з моменту оголошення територіальною міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання до моменту вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Забезпечує здійснення у межах наданих Законом повноважень органів виконавчої влади у Таращанській міській раді (далі – міська рада), додержання Конституції та законів України, виконавчих актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

1.3. Організовує в межах, визначених Законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету, підписує відповідні рішення.

1.4. Забезпечує реалізацію повноважень виконавчого комітету з питань управління персоналом, структури і чисельності виконавчих органів міської ради та формування кадрового резерву керівників виконавчих органів міської ради, підприємств комунальної власності територіальної громади міста.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради та кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.

1.5. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради, головує на її пленарних засіданнях.

Скликає засідання виконавчого комітету міської ради, очолює, головує на його засіданнях.

1.6. Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання.

1.7. Призначає на посади та звільняє з посад керівників управлінь, відділів, секторів та інших виконавчих органів ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства України.

Спрямовує і контролює роботу заступників голови, керуючої справами.

1.8. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

1.9. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

1.10. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради.

1.11. Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

1.12. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

1.13. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції міської ради, подає їх на розгляд та затвердження міською радою.

1.14. Звітує не рідше одного разу на рік про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітується перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради у будь-який визначений ними термін.

1.15. Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території територіальної громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями міста, незалежно від їх форми власності.

1.16. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчого комітету.

1.17. Видає розпорядження з питань діяльності ради та виконавчого комітету у межах своїх повноважень.

1.18. Очолює цивільну оборону територіальної громади та спрямовує мобілізаційну роботу в громаді.

1.19. Міський голова координує та контролює діяльність всіх підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо покладених на них завдань.

1.20. Координує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з територіальними органами міністерств, інших органів виконавчої влади, управліннями, відділами, установами, підприємствами та організаціями, а саме: територіальними підрозділами органів Національної поліції, прокуратури, суду, Служби безпеки України, Управління Державної казначейської служби, Державної податкової служби, державної виконавчої служби, збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Керує роботою та контролює діяльність:

фінансового управління, відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності, відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи  (в частині кадрової політики) Таращанської міської ради.

1.21. У разі відсутності міського голови, його обов’язки з питань діяльності виконавчих органів, спрямування кадрової, фінансово – господарської діяльності та бухгалтерського обліку виконує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а за окремим розпорядженням – інший заступник міського голови.

 

2. Секретар міської ради

Смоліженко Віталіна Миколаївна

 

2.1. Секретар Таращанської міської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування. За посадою входить до складу виконавчого комітету міської ради.

2.2. Секретар міської ради обирається з числа депутатів за рішенням ради на строк повноважень ради шляхом таємного голосування і виконує свої обовязки до затвердження секретаря  ради нового скликання, крім випадків передбачених чинним законодавством України.          

2.3. Секретар  ради працює на постійній основі.          

2.4. Секретар ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, по результатах проведення голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу міського голови.          

2.5. У випадку, передбаченому частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови.

2.6. Скликає:

сесії міської ради, веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ;

2.7.повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2.8. Організовує:

підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради;

забезпечує оприлюднення проектів рішень міської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

за дорученням міської ради, відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації їх рекомендацій;

сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень. Організовує взаємодію депутатів ради з вуличними і будинковими комітетами.

2.9. Забезпечує:

своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

офіційне оприлюднення рішень міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення міською радою регуляторної діяльності;

зберігання у міській раді та її виконавчих органах офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

взаємодію з політичними партіями, громадськими організаціями.

2.10. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання. Розробляє проекти перспективного і поточного планів роботи ради, регламенту роботи ради,  положення про постійні комісії.    

2.11. Видає характеристики та довідки громадянам міської територіальної громади. 

2.12. Проводить за дорученням міського голови перевірки на місцях заяв і скарг в межах своєї компетенції. Розглядає та надає відповіді на скарги, заяви та запити.

2.13. Виконує обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо депутатів міської ради.

2.14. Засвідчує копії документів, прийнятих / виданих міською радою.

2.15. Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю  ради та її органів.

 

3. Загальні функціональні повноваження заступників міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючої справами виконавчого комітету міської ради:

 

3.1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових документів, здійснюють повноваження міської ради та її виконавчого комітету у визначених напрямках діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу структурних підрозділів міської ради, а також підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади щодо:

- формування та виконання міського бюджету;

- підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста і цільових програм;

- контролю, аналізу і оцінки стану соціально-економічного та культурного  розвитку громади у відповідних сферах;

- виконання розпоряджень та доручень міського голови;

- підготовки засідань комісій, груп, інших дорадчих органів при міському голові, виконавчому комітетові;

- вирішення питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу повноважень.

3.2. Вносять на розгляд міського голови пропозиції з питань:

- що належать до компетенції міської ради, її виконавчого комітету;

- ініційованих структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

- взаємодії міської ради з органами виконавчої влади.

3.3. Відповідають за підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів (листів, інформацій, звернень, тощо), вживають вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд міського голови доопрацьовані документи.

3.4. Дають доручення управлінням, відділам, секторам та іншим виконавчим органам міської ради.

3.5. Беруть участь у розгляді питань, що належать до сфери їх відання, під час розгляду їх міською радою, виконавчим комітетом.

3.6. Повертають виконавцям звернення, документи та інші матеріали, оформлені з порушенням встановленого порядку.

3.7. Згідно з розподілом обов'язків вносять міському голові пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад посадових осіб та службовців виконавчих органів ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, а також пропозиції щодо їх заохочення або накладення стягнень.

3.8. Здійснюють згідно з функціональними повноваженнями або дорученнями міського голови керівництво відповідними комісіями, комітетами, робочими групами, іншими консультативно-дорадчими  органами.

3.9. Погоджують структуру, плани роботи виконавчого комітету.

3.10. В межах своїх повноважень засвідчують акти, свідоцтва, інші документи, які розробляються в підпорядкованих відділах, секторах та управліннях міської ради, за дорученням міської ради або міського голови укладають  договори (угоди) від імені  та за дорученням міської ради, її виконавчого комітету.

3.11. Розглядають звернення громадян, ведуть особистий прийом громадян згідно затвердженого міським головою графіку.

3.12. Ведуть від імені виконавчого комітету у встановленому порядку переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до їх компетенції.

3.13. Представляють за дорученням міського голови виконавчий комітет з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

3.14. Забезпечують за дорученням міського голови розгляд запитів та звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступають в засобах масової інформації, дають інтерв’ю з питань, віднесених до власної компетенції.

3.15. Беруть у встановленому порядку участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.

3.16. Здійснюють за дорученням міського голови інші функції і повноваження.

 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

                                    Сторчак Максим Ігорович

1. Організовує діяльність виконавчого комітету та міської ради, формує в установленому порядку структуру, чисельність і штатний розпис виконавчого комітету міської ради, координує питання внутрішньої політики, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством.

За посадою входить до складу виконавчого комітету міської ради.

2. У разі відсутності міського голови скликає та проводить засідання виконавчого комітету міської ради.

3. Організовує роботу з підготовки проектів  документів відповідно до вимог діловодства, чинного законодавства з питань, що регламентують роботу виконавчого комітету міської ради, його управлінь, відділів, секторів.

4. Координує розробку і виконання міського бюджету, здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю суб’єктами господарювання громади.

5. Керує розробкою програм зайнятості населення, організовує її виконання.

6. Організовує роботу щодо розробки та реалізації проекту стратегії розвитку громади, аналізу про виконання міського бюджету, підготовки інформаційних матеріалів, готує доповідні записки міському голові, виконавчому комітету міської ради, міській раді з цих питань, пропозиції стосовно шляхів збільшення доходів бюджету.

7. Здійснює координацію роботи з питань регуляторної політики.

8. Очолює конкурсну комісію виконавчого комітету Таращанської міської ради на заміщення вакантних посад.

9. Координує діяльність у галузі екології, визначає основні напрямки та завдання розвитку, спрямованого на охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності громади

10. Керує роботою відділів та управлінь виконавчого комітету міської ради:

відділу земельних ресурсів та екології;

сектору архітектури та містобудування;

відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи (в частині вирішення юридичних питань);

відділу міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Таращанської міської ради;

управління «Центр надання адміністративних послуг» Таращанської міської ради.

Забезпечує виконання їх працівниками функціональних обов'язків згідно з Положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

Заступник міського голови

 Астапов Олександр Юрійович

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Таращанської міської ради щодо забезпечення комплексного розвитку житлово - комунального господарства, впровадження нових форм його утримання розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку громади з питань житлово-комунального господарства, виконання заходів з питань підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, управління комунальною власністю, розвитку мережі доріг, наповнення місцевого бюджетів.

За посадою входить до складу виконавчого комітету міської ради.  

2. Має право першого підпису

3. Організовує взаємодію виконавчого комітету Таращанської міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств з підприємствами водопостачання та водовідведення, теплопостачання, підрозділів електропостачання та газопостачання, що обслуговують населення громади.

4. Вносить пропозиції щодо формування бюджету житлово-комунальної сфери громади, будівництва об’єктів комунального призначення. Контролює виконання програм з розвитку житлово-комунального господарства.

5. Вносить пропозиції з питань приймання-передачі до комунальної власності громади відомчих об’єктів ЖКГ, закриття неефективно діючих комунальних підприємств, створення ОСББ.

6. Забезпечує підготовку та внесення пропозицій щодо капітального будівництва об’єктів комунальної власності.

7. Забезпечує реалізацію державної й регіональної політики у сфері управління майном, захисту майнових прав територіальної громади.

8. Координує роботу щодо обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності.

9. Здійснює контроль щодо реалізації прав територіальної громади, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами підприємств та установ комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством.

10. Погоджує призначення керівників підконтрольних комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

11. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

12. Здійснює контроль за діяльністю та координацію роботи:

відділу житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунального майна виконавчого комітету Таращанської міської ради;

КП «Таращаблагоустрій»;

КП «Тараща ЖЕП»;

КП «Таращаводоканал»;

КП «Таращатепломережа»;

Некомерційне КП «Відділ з управління комунальним майном»;

КП «Трудовий архів»;

аптечними закладами;

будівельними організаціями.

Забезпечує виконання їх працівниками функціональних обов'язків згідно з Положеннями про відділи, Статутів та посадовими інструкціями.

13. Відповідає за підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови в межах обов'язків, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на підпорядковані виконавчі органи Таращанської міської ради, інших документів (листів, інформацій, звернень, тощо), вживає вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, узгоджує, візує та вносить на розгляд міського голови доопрацьовані документи.

14. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері сільського господарства.

15. Залучає на договірних засадах підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координує цю роботу в межах повноважень, наданих законодавством.

16. Відповідає за організацію та проведення конкурсів на автобусних маршрутах загального користування.

17. Здійснює контроль за об’єктами транспорту, що перебувають у використанні виконавчого комітету Таращанської міської ради, й забезпечує їх належне утримання та ефективну експлуатацію.

18. Організовує розгляд та вирішення питань створення місцевих ринків. Здійснює контроль за дотриманням встановлених правил торгівлі. Організовує ярмарки, сприяє розвитку всіх форм торгівлі.

19. Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

 

Заступник міського голови

Корнієнко Павло Вікторович

1. Забезпечує виконання законів України, Указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань гуманітарної і соціальної сфер, культури і туризму, спорту, правоохоронної.

За посадою входить до складу виконавчого комітету міської ради.

2. Сприяє реалізації державної політики у галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, молоді, національно – патріотичного виховання сімейної та гендерної політики соціального захисту населення, пенсійного забезпечення.

3. Приймає участь у підготовці Програм соціально-економічного розвитку громади, організації їх виконання, подання звітів про хід і результати виконання цих програм з питань, які входять до його компетенції.

4. Вносить пропозиції та сприяє у вирішенні питань по фінансуванню, матеріальному та транспортному забезпеченню, іншій підтримці відділів міської ради, установ і організацій освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту та соціальної сфери.

5. Організовує роботу по запобіганню бездоглядності неповнолітніх, опіки та піклування. 

6. Сприяє організації медичної допомоги населенню, створенню умов для розвитку культури, занять фізичною культурою і спортом, забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурних цінностей.

7. Сприяє додержанню законодавства щодо надання пільг учасникам Великої Вітчизняної війни і особам, які прирівнюються до них, військовослужбовцям, ветеранам праці і інвалідам, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасника АТО/ООС, вимушено переміщених осіб, осіб що опинились в складних життєвих обставинах.

8. Розглядає і вносить пропозиції по керівним кадрам підприємств, установ та організацій галузей, які координує.

9. Займається розробкою проектів нормативно-правових актів, проведенням експертизи проектів нормативно-правових актів.

10. Веде особистий прийом громадян згідно розпорядження міського голови.

11. Відповідає за підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови в межах обов'язків, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на підпорядковані виконавчі органи Таращанської міської ради, інших документів (листів, інформацій, звернень, тощо), вживає вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, узгоджує, візує та вносить на розгляд міського голови доопрацьовані документи.

12. Здійснює керівництво:

відділу «Служба у справах дітей та сім’ї»;

відділу культури, молоді, спорту та туризму;

відділу освіти;

відділу соціального захисту населення;

Забезпечує виконання їх працівниками функціональних обов'язків згідно з Положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

13. Координує діяльність:

комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Таращанської міської ради;

дитячо-юнацької спортивної школи;

Комунального некомерційного підприємства Таращанської міської ради «Таращанська міська лікарня»;

Комунального некомерційного підприємства Таращанської міської ради «Таращанський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

14. Координує взаємодію з територіальними управліннями Пенсійного Фонду України в Білоцерківському районі; відділенням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; державними та громадськими організаціями, благодійними фондами.

15. Координує питання інноваційної діяльності громади та європейської інтеграції України.

16. Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою.

 

 Керуюча справами виконавчого комітету Таращанської міської ради Потеряйко Світлана Анатоліївна.

1. Організовує діяльність виконавчого комітету, його відділів з організаційного, методичного, кадрового забезпечення роботи виконкому, з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення у відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом роботи виконавчих органів Таращанської міської ради.

За посадою входить до складу виконавчого комітету міської ради, підписує додатки до рішень виконкому і розпоряджень міського голови.

2. Готує пропозиції по розподілу обов'язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючою справами виконавчого комітету, старостами.

3. Має право засвідчувати копії нормативних документів виконавчого комітету та міського голови.

4. Забезпечує підготовку документів з вказаних напрямків діяльності виконкому, доведення до виконавців та контроль за виконанням рішень виконкому, розпоряджень міського голови та обласної державної адміністрації, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

5. Забезпечує ефективну взаємодію між заступниками міського голови, секретарем міської ради, виконавчими органами міської ради.

6. Забезпечує здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

7. Координує організаційно-технічне забезпечення проведення засідань виконавчого комітету.

8. Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи. Контролює роботу по плануванню, аналізу штатної чисельності й утриманню виконавчих органів міської ради.

9. Організовує підготовку та проведення апаратних нарад при міському голові, засідань виконавчого комітету міської ради.

10. Забезпечує підготовку й виконання планів роботи виконавчих органів міської ради та формування планів засідань виконавчого комітету міської ради.

11. Контролює підготовку, реєстрацію та оприлюднення розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради та їх своєчасне доведення до виконавців.

12. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчому комітеті міської ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах міської ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

13. Здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень, заяв і скарг громадян структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради.

14. Здійснює контроль за вчасним виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, протоколів облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови Київської облдержадміністрації, рішень Білоцерківської районної ради, рішень Таращанської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови стосовно діяльності виконавчого комітету міської ради.

15. Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики та політики органів місцевого самоврядування у галузі архівної справи.

16. Контролює діяльність, пов’язану з впровадженням сучасних інформаційних технологій, елементів електронного врядування, у тому числі системи електронного документообігу у виконавчих органах міської ради; визначає потребу міського голови, міської ради, її виконавчих органів тощо.

17. Здійснює контроль і координацію роботи: загального відділу та зв’язків з громадськістю.

19. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

20. Відповідає за підготовку проектів рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів (листів, інформацій, звернень, тощо), вживає вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, узгоджує, візує та вносить на розгляд міського голови доопрацьовані документи.

21. Організовує та забезпечує: підготовку та проведення звіту міського голови перед територіальною громадою; підготовку проектів розпоряджень міського голови та рішень виконкому з дотриманням вимог чинного законодавства; проведення перевірок стану діловодства в структурних підрозділах міської ради; підготовку та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів планів роботи виконкому та контроль за їх виконанням; роботу з кадрами міської ради, структурних підрозділів міської ради, підготовку спільно зі структурними підрозділами міської ради проектів документів щодо структури, чисельності і фонду оплати праці, надання рекомендацій щодо удосконалення їх структури; розгляд матеріалів на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників міської ради; надання практичної допомоги виконавчим органам міської ради з питань організації і виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади; проведення перевірок діяльності структурних підрозділів міської ради з організаційних, кадрових питань, роботи зі зверненнями громадян, здійснення діловодства і контролю за виконавською дисципліною; розгляд матеріалів та підготовку подань міському голові щодо відзначення державними нагородами та проектів розпоряджень міського голови щодо заохочення відзнаками міської ради та міського голови підприємств, установ, організацій, громадян, трудові колективи; навчання, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників міської ради.

22. Виконує інші обов’язки, покладені на неї міським головою.

 

Староста

 

1. Забезпечує реалізацію Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень Київської обласної державної адміністрації, рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови з питань, які входять до його компетенції. За посадою входить до складу виконавчого комітету міської ради.

2. Здійснює повноваження старости відповідно до Положення
про старосту, затвердженого Таращанською міською радою.

3. Представляє інтереси жителів відповідного села (сіл) у виконавчих органах міської ради.

4. Сприяє жителям відповідного села (сіл) у підготовці документів, що подаються до виконавчих органів ради.

5. Організовує виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського  голови на території відповідного села (сіл) та  здійснює контроль за їх виконанням;

6. Вносить пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на території відповідного села (сіл) підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб.

7. Організовує підготовку проектів рішень виконавчого комітету, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного села (сіл).

8. Контролює використання об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного села (сіл).

9. Контролює стан благоустрою відповідного села (сіл) та інформує міського голову, виконавчий комітет ради про його результати.

10. Веде прийом жителів села (сіл). Здійснює моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу.

11. Узагальнює пропозиції жителів села (сіл) з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту об’єднаної територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів.

12. Вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат», зокрема: вживає заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчує заповіти (крім секретних); видає дублікати посвідчених ними документів; засвідчує вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них; засвідчує справжність підпису на документах, видає довіреностей.

13. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

14. Відповідає за збереження та внесення достовірних відомостей до погосподарської книги в селі.

15.  Підписує відповіді на запити та інформацію, що надсилаються до міської ради та її виконавчого комітету за дорученням (резолюцією) міського голови.

16. Видає довідки, довідки - характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на території села (сіл), складає акти за результатами вчинених дій.

17. Веде діловодство, облік, звітність, передає справи до архіву.

18. Вирішує за дорученням міського голови, міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь