Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про проєкт Програми «Підтримки розвитку Комунальної установи Таращанської міської ради «Трудовий архів» на 2021рік»

Дата: 16.04.2021 08:20
Кількість переглядів: 206

                                                                                     

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТаращанськОЇ МІСЬКОЇИ РАДИ

 

РІШЕННЯ № 57 – VIII

 

    12 квітня 2021 року                                                                                    м. Тараща

 

Про проєкт Програми «Підтримки

розвитку Комунальної установи

Таращанської міської ради

«Трудовий архів» на 2021рік»

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», та з метою покращення централізованого та тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, виконавчий комітет Таращанської міської ради,-

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити проєкт Програми «Підтримки розвитку Комунальної установи Таращанської міської ради «Трудовий архів» на 2021рік» (далі – Програма), що додається.

2. Заступнику міського голови П. Корнієнку організувати подання Програми на розгляд та затвердження сесією Таращанської міської ради.

 

 

Міський голова                                                              Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Таращанської міської ради

проект

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 «Підтримки розвитку Комунальної установи

     Таращанської міської ради «Трудовий архів»

на 2021 рік»

 

 

 

 

 

м. Тараща

2021 рік

 

ЗМІСТ

Паспорт програми

Розділ 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Розділ 2 Визначення мети Програми.

Розділ 3 Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

Розділ 4 Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники.

Розділ 5 Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

Розділ 6 Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Додатки до Програми:

Додаток 1 Ресурсне забезпечення Програми

Додаток 2 Показники продукту Програми

Додаток 3 Напрямки діяльності та заходи Програми

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 Програми «Підтримки розвитку Комунальної установи

Таращанської міської ради «Трудовий архів»

на 2021 рік»

1. 

Ініціатор розроблення програми 

Комунальна установа Таращанської міської ради «Трудовий архів»

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

3. 

Розробник програми 

Комунальна установа Таращанської міської ради «Трудовий архів», Таращанська міська рада

4. 

Відповідальний виконавець програми 

Комунальна установа Таращанської міської ради «Трудовий архів»

5. 

Учасники програми 

Таращанська міська рада, Комунальна установа Таращанської міської ради «Трудовий архів»

6. 

Термін реалізації програми 

2021рік

7. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  (для комплексних програм) 

 Бюджет Таращанської міської територіальної громади

8. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

164,2

 

 

 

 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

    В зв’язку з ліквідацією та реорганізацією підприємств та організацій різних форм власності району постає питання щодо забезпечення збереженості соціально-значущих документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. Документи деяких ліквідованих підприємств  написані чорнилами та олівцем. Це документи колгоспів, установ, організацій, що не відносяться до Національного архівного фонду, зберігаються постійно і потребують підтримання та поліпшення фізичного стану.

     Програма підтримки розвитку Комунальної установи Таращанської міської ради «Трудовий архів» на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими розширюються повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення централізованого зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. Реалізація даної Програми забезпечить вирішення невідкладних проблем подальшого розвитку архівної справи в громаді на 2021 рік.

 

Розділ 2. Визначення мети Програми

 

    Мета Програми полягає у вирішенні пріоритетних завдань розвитку архівної справи в територіальній громаді, задоволенні соціальних потреб громадян щодо  забезпечення збереженості для подальшого використання тих архівних документів, що не належать до складу Національного архівного фонду.

   

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

На сьогоднішній день в підприємствах, установах і організаціях зберігаються справи понад встановлені строки. Для зберігання збереженості документів, які не належать до Національного архівного фонду (НАФ), необхідно виділити додаткові приміщення та здійснити поточний ремонт відповідно до нормативів та вимог законодавства.

Нагальною вимогою сучасності стало інтенсивне використання документів, які не належать до Національного архівного фонду, для підтвердження трудового стажу, отриманої заробітної плати працівникам ліквідованих підприємств, установ, організацій району. Для поліпшення та підтримання фізичного стану документів необхідно придбати спеціальне обладнання для реставрації та ремонту.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в бюджеті міської територіальної громади, коштів установ, організацій,  підприємств, платних послуг, наданих архівною установою, спонсорських коштів, а також інших джерел не заборонених законодавством. Фінансування комунальної установи -  трудового архіву з бюджету міської територіальної громади здійснювати в межах кошторисних призначень на рік, затверджених рішенням сесії Таращанської міської ради.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1.

Виконання Програми здійснюється протягом 2021року, з щорічними підведеннями підсумків роботи.

 

Розділ 4. Перелік завдань (напрямів) і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

виявлення та внесення, за погодженням з архівним сектором міської ради, до джерел комплектування документів підприємств, установ і організацій району;

приймання та зберігання документів  з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, розташованих на території громади, або ліквідованих підприємств, установ і організацій, що були зареєстровані на території громади і не мають правонаступників;

приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово - господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

науково – технічне  опрацювання документів, що надійшли на зберігання, створення необхідного довідкового матеріалу до них;

облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення і підтримання облікових баз даних;

організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видача юридичним особам і громадянам архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання та затвердження до експертної комісії архівного сектору міської ради описів справ тимчасового зберігання та з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчились;

участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб з діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій – джерел комплектування;

поліпшення охорони та пожежної безпеки архівної установи;

надання фізичним та юридичним особам платних послуг із опрацювання та збереження архівних документів.

Напрямки діяльності та заходи  Програми наведено у додатку 3.

Програма надасть можливість  забезпечити  ефективну реалізацію державної політики у сфері розвитку архівної справи на території громади.

Виконання основних завдань Програми дасть змогу відновити і зміцнити існуючу матеріально – технічну базу архівних документів, що не належать до НАФ, але являються підґрунтям для забезпечення прав та законних інтересів громадян. Збереження документів дозволить розширити інформаційне поле для проведення більш повного та оперативного задоволення соціально – правових інтересів громадян.

 

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

 

Реальна, дієва підтримка цієї Програми органами виконавчої влади та місцевого самоврядування сприятиме розвитку архівної справи в регіоні, поліпшенню умов діяльності працівників  Трудового архіву, підвищенню ролі, значення і престижу архівної служби в громаді.

Показники продукту Програми наведено у додатку 2

   

Розділ 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

     Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії Таращанської міської ради відповідно до їх профільного напрямку.

 

 

Міський голова                                                   Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми «Підтримки розвитку Комунальної установи Таращанської міської ради «Трудовий архів» на 2021р»

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

І етап виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми тис.грн

2021 рік

 

 

1

2

4

 

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

164,2

164,2

 

державний бюджет

0

0

 

обласний бюджет

0

0

 

бюджет міської територіальної громади

164,2

164,2

 

бюджети сіл, селищ, міст районного значення

0

0

 

 

 

Міський голова                                                       Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

Додаток 2 до Програми

 

Показники продукту Програми «Підтримки розвитку Комунальної установи Таращанської міської ради «Трудовий Архів» на 2021р»

№ п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані

1

2

3

4

І. Показники затрат Програми

1

Кількість закладів

од.

1

2

Кількість штатних одиниць

од

2

3

Обсяг видатків на утримання закладу

Тис.грн

164,2

4

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

Тис.грн

145,5

5

Оплата комунальних послуг

Тис.грн

18,7

ІІ. Показники продукту Програми

1

Кількість підприємств, установ, організацій, які залучені до зберігання документів

од

160

2

Кількість отриманих справ

од

300

ІІІ. Показники ефективності Програми

1

Середні видатки на утримання закладу

Тис.грн

164,2

2

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Тис.грн

72,8

ІV. Показники якості

1

Відсоток забезпечення виконання завдань

%

100

 

 

 

Додаток 3 до Програми

 

Напрямки діяльності та заходи Програми «Підтримки розвитку 

Комунальної установи Таращанської міської ради «Трудовий архів»

на 2021р»

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі:

Очікуваний результат

І етап:   2021 р.

              

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення функціонування КУТМР «Трудовий архів»

Оплата праці з нарахуваннями

2021

КУ ТМР «Трудовий архів»

Бюджет міської територіальної громади

            145,5

 

Забезпечення стабільного функціонування   Трудового архіву

2.

Оплата комунальних

послуг

Бюджет міської територіальної громади

             18,7

 

Всього по Програмі

Х

Х

Х

Х

164,2

 

 

Міський голова                                                      Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь