A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про схвалення передачі Комунальної бюджетної установи Таращанський міський центр розвитку фізичної культури і спорту, відділу культури, молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради

Дата: 05.05.2021 10:32
Кількість переглядів: 205

Фото без опису

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ 136 - VIII

 

27 квітня 2021  року                                                                              м. Тараща

 

Про схвалення передачі Комунальної

бюджетної установи Таращанський

міський центр розвитку фізичної культури

і спорту, відділу культури, молоді, спорту

та туризму Таращанської міської ради

 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою створення умов для залучення широких верств населення Таращанської громади до систематичних занять фізичною культурою та спортом виконавчий комітет Таращанської міської ради, -

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Погодити передачу на баланс Відділу культури, молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради майно Комунальної бюджетної установи «Таращанський міський центр розвитку фізичної культури і спорту» згідно акту приймання-передачі (додаток 2).

2. Заступнику міського голови Корнієнку П.В. організувати подання на розгляд та затвердження сесією Таращанської міської ради відповідні документи.

 

 

Міський голова                                                  Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Таращанської міської ради

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунальної бюджетної установи «Таращанський міський центр розвитку фізичної культури і спорту»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тараща

 2021 р.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальна бюджетна установа «Таращанський міський центр розвитку фізичної культури і спорту» (далі - Установа) є комунальним закладом фізичної культури та спорту Таращанської міської ради, який заснований на спільній власності Таращанської територіальної громади з метою організації фізкультурно-оздоровчої роботи серед усіх верств населення Таращанської міської територіальної громади.

1.2. Засновником Установи є Таращанська міська рада (надалі –Засновник). Органом до сфери управління якого входить установа є відділ культури, молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради (надалі –Відділ)

1.3. У своїй діяльності Установа керується чинним законодавством України, Законом України «Про фізичну культуру і спорт» міжнародними договорами України, нормативними документами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Київського обласного управління молоді та спорту,  цим Статутом, рішеннями Засновника та наказами Відділу.

1.4. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.

1.5. Установа є неприбутковою організацією та відповідає таким вимогам:

       утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

       отримані доходи (прибутки) або їх частини заборонено розподіляти серед засновника, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

       передача активів Установи у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється за рішенням Засновника одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або шляхом зарахування до доходу відповідного бюджету.

1.6. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим статутом

1.7. Повне найменування Установи: Комунальна бюджетна установа «Таращанський міський центр розвитку фізичної культури і спорту».

1.8. Скорочене найменування Установи: КБУ Таращанський МЦРФКС.

1.9. Місце знаходження Установи: 09501, Київська область, м. Тараща, вул. Сікевича Володимира, 78-А.

 

  1. ОСНОВНА МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Головною метою діяльності Установи є  організація та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної масової роботи серед широких верст населення Таращанської громади, всебічне сприяння постійному підвищенню рівня фізичного здоров’я, пропаганді здорового способу життя мешканців громади.

2.2. Основними напрямками діяльності Установи  є:

2.2.1. Створення умов для регулярних занять фізичною культурою та спортом, проведення роботи в секціях, командах з видів спорту, організація туристичних походів, екскурсій.

2.2.2. Організація та проведення  спортивних змагань та спортивних свят, конкурсів, показових виступів, та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення громади.

2.2.3. Підготовка команд Таращанської міської територіальної громади для участі в районних і  обласних спортивних змаганнях та заходах. 

2.2.4.Створення умов для утримання в належному стані фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд громади.

2.2.5.Сприяння розвитку внутрішніх та зовнішніх зв’язків із спортивними та іншими організаціями з питань, що входять до компетенції Установи.

 

  1. МАЙНО УСТАНОВИ

 

4.1.Майно Установи є власністю Таращанської міської ради.

4.2. Оперативне управління майном Установи покладено на відділ культури, молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради.

4.3. Установа несе матеріальну відповідальність за майно закріплене за нею.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ

                                                                                             

4.1.Установа має право

4.1.1. одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, федерацій з видів спорту, спортивних товариств, інших державних та громадських організацій, підприємств та установ, незалежно від форми власності, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.1.2. Установа має право подавати на розгляд відділу культури, молоді, спорту та туризму Таращанської міській раді та виконавчому комітету Таращанської міської ради пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності в населених пунктах Таращанської міської територіальної громади.

4.1.3.Установа має право надавати пропозиції до проекту Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів на 2021 рік та календарний план обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань за участю спортсменів Таращанської міської територіальної громади.

4.2.Установа веде облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні дані.

4.3.Установа проводить свою роботу на підставі Календарного  плану спортивно-масових заходів , складеного на рік та місячних планів роботи.

 

  1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

 

5.1. Субєктами управління Установою є:

- Засновник;

- Відділ;

- Директор.

5.2.  Засновник, в порядку і межах, визначених чинним законодавством:

- приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) Установи;

- затверджує Статут Установи та вносить зміни до нього;

- приймає інші рішення, відповідно чинного законодавства.

5.3. Здійснюючи оперативне управління Установою Відділ:

- затверджує кошториси за загальним і спеціальним фондами Установи;

- призначає та звільняє директора та працівників Установи;

- здійснює оперативне управління майном Установи.

5.3. Директор Установи:

- забезпечує виконання актів і доручень Засновника в межах його компетенції та здійснює поточну і перспективну діяльність Установи;

- виконує накази Відділу;

- подає пропозиції Відділу щодо встановлення працівникам Установи розміру премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу функцій, повноважень, завдань визначених цим Статутом, а також за дотримання чинного законодавства України;

- несе персональну відповідальність за дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону майна, закріпленого за Установою;

- діє від імені Установи без доручення та представляє його інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у підприємствах, організаціях та установах, у відносинах з фізичними особами;

- розпоряджається коштами і майном Установи, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- звітує перед Засновником та Відділом, стосовно показників діяльності Установи та виконання покладених цим Статутом завдань не рідше одного разу на рік.

 

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться засновником та підлягають державній реєстрації. Всі зміни та доповнення є невід’ємною частиною цього Статуту.

  1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

 

8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом ліквідації і реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення).

8.2. Реорганізація і ліквідація Установи здійснюється за рішенням Таращанської міської ради або за рішенням суду.

8.3. При ліквідації Установи створюється ліквідаційна комісія органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Установою. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.

8.4. При реорганізації і ліквідації Установи працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав згідно з чинним законодавством.

8.5. Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.

 

 

Секретар ради                                                      Віталіна СМОЛІЖЕНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь