Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

МЕТОДИКА розрахунку орендної плати на майно, що є комунальною власністю Таращанської міської територіальної громади.

Дата: 10.06.2021 10:29
Кількість переглядів: 2553

 

                              Додаток

                                                                                  до  рішення Таращанської міської ради

                                                                              від __ червня 2021 року № _________

 

МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати на майно, що є комунальною власністю Таращанської міської територіальної громади.

 

1. Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності Таращанської міської територіальної громади (далі – Методика), визначає порядок розрахунку та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю Таращанської міської територіальної громади, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), і належить до цієї власності (далі – майно).

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

         Якщо  майно  орендується    організаціями, які фінансуються з бюджету,  орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на  їх утримання.

 У  разі  визначення  орендаря  на  конкурсних засадах, орендна плата,  розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. До плати за оренду не включаються  витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які орендарю зобов’язується надавати орендодавець, відповідно до укладених угод, а також плата за комунальні послуги та суми нарахованого податку на орендоване нерухоме майно. Ці  витрати сплачуються орендарем окремо згідно виставлених рахунків відповідними підприємствами, організаціями, а суми податку, нарахованого на орендоване нерухоме майно, сплачуються на підставі виставлених рахунків балансоутримувачем. Витрати на утримання нерухомого майна, суми податку, нарахованого на орендоване нерухоме майно, яке передано в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, установам, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи  електроприладів, систем тепло – і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині та суми податку, нарахованого на орендоване нерухоме майно, – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями, установами загальної площі.

4. Укладенню договору оренди передує незалежна оцінка об’єкта оренди. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

 Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта  оренди повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

У разі якщо на момент пролонгації дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди  була  зроблена  більш  як  6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки,  для продовження  договору оренди  провадиться  оцінка об'єкта оренди з послідуючим проведенням розрахунку орендної плати на підставі нової оцінки. Розрахунок орендної плати на підставі нової оцінки не потребує погодження із Таращанською міською радою.

 

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у наступній послідовності: спочатку визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць оренди, місяць  розрахунку  орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць  оренди  розраховується  розмір орендної плати за перший та наступні  місяці  оренди. 

У  разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць,  то на  основі  розміру  місячної  орендної  плати розраховується  добова,  а в разі необхідності - на основі розміру добової  орендної  плати  розраховується  погодинна орендна плата.

6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси визначається за формулою:

Опл =

(Воз + Внм)х Сор.ц.

; де:

100

         Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;  Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;  Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц. - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Тараща, визначена згідно з додатком 1 до Методики.

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

          8.У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 13 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл =

Вп х  Сор.

; де:

100

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки;      Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

          9. Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості його приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп, де:

Вп вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;     Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена  шляхом проведення незалежної  оцінки, грн.;  Пп – площа орендованого приміщення, кв.м.; Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

 

  1. Розмір орендної плати за базовий місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.міс. =

Опл

х Ід.о. х Ім ; де

12

         де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший  місяць  оренди  визначається шляхом  коригування  розміру  орендної  плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа  наступного  за  базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. Штрафні санкції щодо порушення цих термінів визначаються договором у відповідності до чинного законодавства.

13. Розмір річної орендної плати за оренду майна комунальної власності Таращанської міської територіальної громади бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів становить 1  гривню.

        13.1. Розмір річної орендної плати за оренду майна комунальної власності Таращанської міської територіальної громади комунальними телерадіоорганізаціями,  редакціями комунальних періодичних видань, державними науково-дослідними установами,  навчальними  закладами,  трудовими  і журналістськими колективами,   підприємствами   зв'язку,   що  їх  розповсюджують, Товариством Червоного Хреста  України   та   його   місцевими організаціями,  асоціаціями  органів  місцевого  самоврядування із всеукраїнським  статусом, Пенсійним фондом України та його територіальними органами, державними та комунальними закладами (підприємствами, установами, організаціями) охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, громадськими організаціями, які створені з метою реалізації та захисту прав і свобод, задоволення соціальних та інших інтересів учасників бойових дій та учасників АТО, становить 1 гривню.

          13.2. Інші підприємства, установи та організації, крім передбачених у цьому пункті Методики, сплачують орендну плату за оренду майна комунальної власності Таращанської міської територіальної громади у встановленому цією Методикою порядку.

           13.3. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на  орендоване   Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

14. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховується в  рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

15. Орендна плата зараховується:

  • у разі, коли орендодавцем  майна виступає бюджетна установа (заклад) комунальної власності Таращанської міської територіальної громади – до власних надходжень цієї установи;
  • у разі, коли орендодавцем  майна виступає комунальне підприємство комунальної власності Таращанської міської  територіальної громади –   50 відсотків до місцевого бюджету, 50 відсотків – до власних надходжень підприємства, у господарському віданні якого перебуває це майно;

       -       за цілісні  майнові  комплекси   - 100 відсотків до місцевого бюджету;

У  разі, коли орендодавцем майна є Некомерційне Комунальне підприємство Таращанської міської ради «Відділ з управління комунальним майном»,  орендна  плата спрямовується:

  • за нерухоме майно    100 відсотків  орендної  плати до власних надходжень Некомерційного Комунального підприємства Таращанської міської ради «Відділ з управління комунальним майном»;
  • за  окреме індивідуально визначене майно  (крім нерухомого)   100 відсотків орендної  плати до власних надходжень Некомерційного Комунального підприємства Таращанської міської ради «Відділ з управління комунальним майном».

16. Витрати  на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно  кільком  підприємствам,  організаціям,  і прибудинкової території,   розподіляються   між   ними  залежно  від  наявності, кількості,  потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло - і  водопостачання,  каналізації  за  спеціальними  рахунками,  а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями  загальної  площі.

17. Розмір  плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально  визначеного   майна   розраховується   в   порядку, встановленому  цією  Методикою  для  розрахунку  розміру  плати за оренду зазначеного майна.

Плата за  суборенду визначається   з   урахуванням  частки  вартості  такого  майна  у загальній вартості орендованого майна у  цінах,  застосованих  при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

     У разі  суборенди приміщення у будівлі,  що входить до складу цілісного майнового комплексу, плата за суборенду такого приміщення визначається з  урахуванням  частки  вартості такого приміщення у загальній  вартості  відповідної  будівлі   та   частки   вартості зазначеної  будівлі  у  загальній  вартості  орендованих  основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, погоджується з орендодавцем та  спрямовується до міського бюджету.

Контроль за  перерахуванням  частки плати за суборенду до міського бюджету здійснюється орендодавцем.

       При цьому передача цілісних майнових комплексів в суборенду заборонена                   

 

 

 

 

     

Міський голова                                                                   

 

Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

 

 

 

м. Тараща

    червня 2021року

№      – VІІI

 

 

 

 

Додаток 1

 

до Методики розрахунку та порядку

використання плати за оренду майна,                                                                                       що перебуває у комунальній власності                                                                           Таращанської міської територіальної громади

                                                                                                                                                                                                                

 

Розміри орендних ставок

за використання цілісних майнових комплексів комунальної власності

Таращанської міської територіальної громади

 

(у відсотках до вартості основних фондів, визначеної шляхом проведення

незалежної оцінки)

з/п

Цілісні майнові комплекси :

Орендна

ставка, відсотків

1

тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

2

з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

3

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

4

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

5

Інші об’єкти

10

 

 

Міський голова                                                                   

 

Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

    Додаток 2

до Методики розрахунку та порядку

використання плати за оренду майна,                                                                що перебуває у комунальній власності                                                                           Таращанської міської територіальної громади

 

Розміри орендних ставок

за використання окремого індивідуально визначеного нерухомого майна,

що перебуває у комунальній власності Таращанської міської територіальної громади

(у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної

 шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до чинного законодавства)

 

з/п

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Розміри орендної ставки, (%)

1.

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2.

 Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3.

 Розміщення :

40

-

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських,    дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентство нерухомості), банкоматів                             

 

-

ресторанів з нічним режимом роботи                

 

-

торгівельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

-

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

 

4.

 Розміщення:                                       

30

-

виробників реклами

 

-

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

-

торговельних об’єктів з продажу автомобілів

 

-

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5.

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператор-ську та турагентську діяльність, готелів

22

7.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять

діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8.

Розміщення:                                       

20

-

клірингових установ                               

 

-

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

-

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

-

ресторанів

 

-

приватних закладів охорони здоров’я               

 

-

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

-

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

-

редакцій засобів масової інформації:

 

 

- рекламного та еротичного характеру

 

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

 

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

 

комерційних банків

 

9.

 Розміщення :

18

-

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

-

торговельних об’єктів з продажу:

 

 

- алкогольних та тютюнових виробів

 

 

- промислових товарів, що були у використанні

 

 

- автотоварів                                     

 

 

- відео – та аудіо продукції                       

 

-

офісних приміщень

 

-

антен

 

10.

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11.

 Розміщення :

15

-

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей

 

-

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

-

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

-

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

-

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

-

складів

 

-

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

-

розміщення організацій політичних партій

 

-

аптек, що реалізують готові ліки

 

12.

 Розміщення :

13

-

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

-

суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13.

 Розміщення :

12

-

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

 

-

стоянок для автомобілів

 

-

Розміщення крамниць-складів, магазинів-складів, торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів

 

14.

 Розміщення :

10

-

комп’ютерних клубів та інтернет – кафе

 

-

ветеринарних аптек                                

 

-

рибних господарств                                

 

-

приватних навчальних закладів                     

 

-

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів        

 

-

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

-

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

-

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

-

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 13 Методики та пункті 8 цього додатка

 

-

розміщення об’єктів для заняття військово – прикладними видами спорту

 

-

торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

15.

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16.

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17.

 Розміщення :

8

-

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

-

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

-

розміщення   суб’єктів   господарювання,   що займаються   посадкою  лісів  та  доглядом  за ними

 

-

інше  використання  нерухомого  майна ,  яке використовується   для   виготовлення   товарів народного споживання

 

18.

 Розміщення :

7

-

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;

 

-

ксерокопіювальної  техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

19.

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20.

 Розміщення :

6

-

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

-

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

-

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку

 

-

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

-

торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео – та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

-

 суб’єктів господарювання, що здійснюють виготовлення швейних виробів

 

21.

 Розміщення :

5

-

державних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони здоров’я, що фінансуються з місцевого бюджету

 

-

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

-

санаторно-курортних закладів для дітей

 

-

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

-

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

-

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

-

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

-

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

22.

 Розміщення :

4

-

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у закладах освіти та військових частинах

 

-

громадських вбиралень                             

 

-

камер схову                                       

 

-

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

-

відео та кінопрокату

 

23.

 Розміщення :

3

-

майстерень художників, скульпторів, народних

 

 

майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

-

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім  асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

 

-

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

-

розміщення  бюджетних  організацій,  крім передбачених у пункті 13.1. Методики

 

-

виробнича діяльність із виготовлення столярних виробів та меблів

 

24.

 Розміщення :

2

-

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

-

бібліотек, архівів, музеїв

 

-

дитячих молочних кухонь

 

-

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

-

- розміщення складів з прийому вторинної сировини (крім металолому)

 

25.

 Розміщення :

1

-

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

-

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

-

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги,  центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26.

Розміщення транспортних підприємств з:

 

 

              - перевезення пасажирів

15

 

              - перевезення вантажів                              

18

27.

Розміщення творчих спілок, громадських, благодійних організацій на площі, що не  використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

               - не більш як 50 кв. метрів

3

 

               - понад 50 кв. метрів                               

7

28.

Розміщення релігійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить :

 

 

- не більше 100 кв. метрів

3

 

- понад 100 кв. метрів

7

29.

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

               - не більш як 100 кв. метрів

1

 

               - понад 100 кв. метрів                                

7

30.

Інше використання нерухомого майна               

15

         

 

 

 

 

Міський голова                                                                   

 

Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь