A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Проєкт рішення "Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади"

Дата: 10.06.2021 10:31
Кількість переглядів: 787

                                                                          ПРОЄКТ

 

                                         

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ №

 

      червня 2021 року                                                                                 м. Тараща

 

Про затвердження Порядку видачі

дозволів на порушення об’єктів благоустрою

або відмови в їх видачі, переоформлення,

анулювання дозволів на території

Таращанської міської територіальної громади

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», з метою встановлення процедури видачі дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою на території Таращанської міської територіальної громади,  для упорядкування і контролю за проведенням робіт, що пов’язані з порушенням об’єктів благоустрою, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з молоддю, з питань реалізації регуляторної політики, засобів масової інформації, зв’язків з об’єднаннями громадян, Таращанська міська рада, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади», що додається.

2.   Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Таращанської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Таращанської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з молоддю, з питань реалізації регуляторної політики, засобів масової інформації, зв’язків з об’єднаннями громадян.

 

 

Міський голова                                                                       Михайло КРИВОШЕЄВ

м. Тараща

  червня  2021року

№      – VІІI

 

 

                                                                 ПРОЄКТ

                                                                  Додаток

до рішення сесії

                                                                   Таращанської міської ради

 

ПОРЯДОК

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів

на території Таращанської міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1.  Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади (далі – Порядок) розроблений відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

1.2. Порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою (далі – дозвіл) або відмови в їх видачі, переоформлення,  анулювання дозволів та проведення на підставі виданих дозволів земляних та/або ремонтних робіт на території Таращанської міської територіальної громади.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та/або ремонтних робіт на території Таращанської міської територіальної громади.

1.4. У Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

Заявникюридична особа, фізична особа - підприємець та фізична особа, що здійснює, здійснила або має намір здійснити порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та/або ремонтних робіт на території Таращанської міської територіальної громади, та отримала дозвіл, або звернулася до уповноваженого органу за його отриманням.

Заінтересована особа – підприємство, установа, організація, що є відповідальною за утримання, належний санітарний та технічний стан об’єктів благоустрою, зокрема, якій передано речові права (право оперативного управління, право господарського віддання, право користування тощо) на об’єкт благоустрою або яка утримує чи обслуговує об’єкт благоустрою (у разі, якщо речові права на об’єкти благоустрою не передано конкретному суб’єкту).

Крім того, заінтересованими вважаються фізичні та юридичні особи, інженерні мережі та комунікації яких розміщені в зоні проведення робіт, а також органи, зокрема, у сфері архітектури та містобудування, охорони культурної спадщини, безпеки дорожнього руху, що мають відповідні повноваження для погодження проведення робіт на певних територія та об?єктах благоустрою.

Належний стан об’єкта благоустрою – технічний та санітарний стан, а також естетичний вигляд об’єкта благоустрою, що відповідає вимогам нормативно-правових актів та державних будівельних норм, та не є гіршим ніж стан та зовнішній вигляд цього об’єкта до його порушення.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанові Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

1.5. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться:

-  особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

-  у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку (в межах відведеної земельної ділянки);

- комунальними підприємствами Таращанської міської територіальної громади.

2. Видача дозволу

2.1. Дозвіл видається уповноваженим органом на підставі письмової заяви (додаток 1), що подається відповідною юридичною особою чи фізичною особою - підприємцем (або їх уповноваженим представником), фізичною особою, за формою згідно з додатком 2 до Порядку, а також листа-погодження  ( додаток 4 ) заінтересованих осіб, що надають згоду на порушення об’єкту благоустрою (при необхідності) .

2.2. Для отримання дозволу юридична особа, фізична особа – підприємець чи фізична особа подає заяву.

Для переоформлення, анулювання  дозволу подаються заява та дозвіл або його дублікат (крім випадку видачі дубліката у зв’язку з втратою).

Для отримання дозволу рекомендовано надати також лист-погодження заінтересованих осіб на порушення об’єкта благоустрою та проєктну документацію на проведення робіт.

У заяві рекомендовано вказувати терміни проведення земляних та/або ремонтних робіт (включаючи відновлення об’єкта благоустрою), з урахуванням строків, що відводяться на оформлення дозволу.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

2.3. До видачі дозволу представники заінтересованих осіб надають згоду на порушення об’єкта благоустрою шляхом підписання листа-погодження за встановленою уповноваженим органом формою, із зазначенням, за необхідності, умов і підстав для початку, проведення та закінчення земляних та/або ремонтних робіт .

2.4. Видача дозволу, його переоформлення, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі. Форма дозволу наведена у додатку 2 до Порядку.

2.5. Дозвіл видається на проведення земляних та/або ремонтних робіт, перелік яких наведено у додатку 3 до Порядку. Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.

2.6. Дозвіл видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

2.7. Уповноважений орган веде реєстр дозволів.

2.8. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

2.9. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

- подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим переліком;

- невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

- виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

- відсутність погодження на порушення об’єкту благоустрою всіх заінтересованих осіб.

Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено у судовому порядку.

2.10. У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання документів, необхідних для видачі дозволу і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, якщо інше не встановлено законом.

 При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

2.11. У разі коли у строк, установлений пунктом 2.6 Порядку, не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення на об’єкті благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано.

2.12. Документація щодо виданих дозволів зберігається протягом 3 (трьох) років.

 

3. Переоформлення дозволу

3.1. Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій особі або зміна найменування юридичної особи чи прізвища, ім’я по  батькові фізичної особи – підприємця та /або їх місцезнаходження. Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.

3.2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу заявник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати до уповноваженого органу заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню.

3.3. Уповноважений орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документа, що додається до неї, зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу, якщо інше не встановлено законом.

3.4. У разі переоформлення дозволу уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення дозволу приймає рішення про скасування дозволу, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до журналу реєстру дозволів.

3.5.  Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі, що переоформлявся.

3.6.  Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

 

4. Видача дубліката дозволу

4.1. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

5. Анулювання дозволу

5.1. Дозвіл може бути анульовано уповноваженим органом у разі:

- подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу дозволу або його дубліката;

- наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що отримали дозвіл.

Уповноважений орган у разі анулювання дозволу вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів.

5.2. У разі анулювання дозволу за заявою особи, яка отримала дозвіл, така особа може отримати новий дозвіл відповідно до вимог Порядку.

6. Проведення аварійних робіт

6.1. Роботи з усунення наслідків аварій на об?єктах благоустрою розпочинаються негайно з обов’язковим подальшим оформленням дозволу у встановленому порядку протягом трьох робочих днів з дня початку таких робіт, та проводяться з дотриманням встановлених цим Порядком вимог.

Перед початком аварійних робіт, що здійснюються з порушенням об’єкта благоустрою, заявник зобов’язаний сповістити уповноважений орган шляхом передачі телефонограми.

У випадку, якщо проведення аварійних робіт припадає на неробочий час,  вихідні чи святкові дні, телефонограму необхідно передати  до уповноваженого органу – в наступний перший робочий день.

 

7. Відновлення об’єкта благоустрою

7.1. Заявник, який здійснив порушення об’єкта благоустрою, після  закінчення земляних та/або ремонтних робіт, забезпечує відновлення порушеного об’єкту благоустрою та приведення його у належний стан.

7.2. Заявник, який здійснив порушення об’єкта благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та/або ремонтних робіт, зобов’язаний власними силами привести цей об’єкт благоустрою у належний стан або може у випадках, визначених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», сплатити його відновну вартість.

7.3. У випадку не відновлення порушеного об’єкта благоустрою та/або не приведення об’єкта благоустрою у належний стан заявником, який здійснив його порушення, пов’язане з виконанням земляних та/або ремонтних робіт, обов’язок по відновленню об’єкта благоустрою та приведення його у належний стан покладається на відповідну заінтересовану особу (осіб), відповідальну (відповідальних) за утримання, належний санітарний та технічний стан об’єкта благоустрою.

7.4. Земляні та/або ремонтні роботи, пов’язані з порушенням об’єкта благоустрою, а також роботи по відновленню об’єкта благоустрою необхідно виконувати з дотриманням норм чинного законодавства України та державних будівельних норм.

 

7. Порядок здійснення контролю та притягнення до відповідальності

за порушення Порядку

 

7.1. За недотримання положень Порядку при виконанні земляних та/або ремонтних робіт, що здійснюються з порушенням об’єктів благоустрою, в тому числі, аварійних робіт, особи притягуються до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.

7.2. Виконання земляних та/або ремонтних робіт, які здійснюються з порушенням об’єктів благоустрою, в тому числі, аварійних робіт, без отримання дозволу або після закінчення строку його дії, недотримання безпечних умов їх проведення та інші порушення Порядку, тягнуть за собою адміністративну відповідальність, передбачену статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

Секретар міської ради                                                Віталіна СМОЛІЖЕНКО

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади

 

__________________________________________________
(найменування виконавчого органу  міської ради, якому подається заява)

__________________________________________________

Заявник _________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище,

__________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи, фізичної особи – підприємця , їх

__________________________________________________
місцезнаходження, контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 261 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” прошу ________________________________________________________________
                           
(видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)

________________________________________________________________________________________________

дозвіл на порушення об’єкта благоустрою __________________________________
                                                                                               (назва об’єкта благоустрою

_______________________________________________________________________________.
та його місцезнаходження)

з метою проведення___________________________________________________________,
                                                                       (вид земляних та/або ремонтних робіт

________________________________________________________________________________
згідно з додатком 3 до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або

________________________________________________________________________________
відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів та місце їх проведення)

_______________________________________________________________________________,

Дозвіл від ______ __________ 20___ р. № ________ (зазначається у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката) виданий ________________________________________________________________________________
                                              
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я

________________________________________________________________________________
та по батькові фізичної особи, фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження)

________________________________________________________________________________

Додаток: Дозвіл або його дублікат (у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката (крім випадків видачі дубліката у зв’язку з втратою).

З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів благоустрою і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  я,

__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

___________________________
(підпис)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Заявник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади

 

Фото без опису

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка, 7, м. Тараща, Білоцерківський район, Київська область, 09501, тел.: (045-66) 5-20-00

Е-mail: mrtar@ukr.net, веб-сайт: http://http://tarashchamr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 04054955

 

 

 

ДОЗВІЛ № ______

«__»__________20__ р.                                                                м. Тараща

Дозволяється_________________________________________________
                              (найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові

_________________________________________________________________
фізичної особи, фізичної особи – підприємця, їх місцезнаходження)

__________________________________________________________________

проводити_________________________________________________________
(вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення)

__________________________________________________________________

На об’єкті благоустрою______________________________________________
__________________________________________________________________

(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)

Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.

Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», сплатити його відновну вартість.

Міський голова                                                                 Ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

                                                                        Додаток  3

до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади

 

ПЕРЕЛІК
земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл

 

1. Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.
2. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ.
3. Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства.
4. Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями.
5. Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями.
6. Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.
7. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.
8. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.
9. Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів.
10. Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.
11. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.
12. Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.

 

 

 

 

                                                                       Додаток 4

до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади

 

 

Лист-погодження

 

Виданий уповноваженим органом на порушення об’єктів благоустрою та його відновлення в зв’язку:____________________________________________

 

Відповідальний за проведення робіт:                                                         

(найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи-підприємця, фізичної особи)

 

 

За адресою:                                                                                                                              _____

                                                  (адреса порушення благоустрою)

Надані документи:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Назва установи, організації, підприємства.

Відмітка про

погодження

1

Вказати всі служби для погодження

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

                                                Відмітка про відмову у погодженні

(пункт, частина, стаття нормативного акту, на підставі якого прийнято рішення про відмову у видачі дозволу)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Посада                                       (підпис)                     ім'я та прізвище посадової особи

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Таращанської міської ради

«Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення,  анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади»

(далі – Аналіз)

 

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами та доповненнями від 16 грудня 2015 року №1151).

 

Назва регуляторного акта:

проєкт рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення,  анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади»

Регуляторний орган:

Таращанська міська рада

Розробники документа:

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою, комунального майна, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Таращанської міської ради

 

 

Контактний телефон:

04566-5-38-30

 

 

 

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проєкт рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади» підготовлений на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 №870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», яка визначає, що порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної міської ради на підставі Типового порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 1 частини першої статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що на об’єктах благоустрою забороняється виконувати роботи без дозволу, якщо обов’язковість його отримання передбачена законом. Типовим порядком встановлюється процедура видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів виконавчим органом сільської, селищної, міської ради на порушення об’єктів благоустрою. Типовий порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою розроблений з урахуванням вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основи містобудування» та «Про благоустрій населених пунктів». До Типового порядку додається форма дозволу на порушення об’єктів благоустрою та Перелік земляних та/або ремонтних робіт, для виконання яких необхідно отримати дозвіл.

Неврегульованість на місцевому рівні питань, пов’язаних із оформленням дозволів на порушення об’єктів благоустрою, призводить до неоднозначності вирішення таких питань, недотримання окремими суб’єктами вимог діючого законодавства.

         З метою приведення місцевих нормативних актів у відповідність до вимог діючого законодавства та врегулювання питань, що виникають у сфері благоустрою між суб’єктами господарювання, фізичними особами та органами місцевого самоврядування щодо порушення благоустрою та його подальшого відновлення.

Враховуючи викладене, обставини, які склались, потребують змін шляхом прийняття проєкту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                     +

 

Суб'єкти господарювання,

                     +

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

                     +

 

 

2. Цілі державного регулювання.

Метою проєкту рішення є визначення механізму врегулювання питання проведення земляних та/або ремонтних, аварійних робіт на об’єктах благоустрою, отримання документів дозвільного характеру відповідно до вимог чинного законодавства.

Запровадження єдиних підходів щодо видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади призведе до повного, справедливого, об’єктивного взаєморозуміння між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, фізичними особами, які мають намір проводити земляні роботи.

В свою чергу органи місцевого самоврядування, матимуть змогу оперативно реагувати та здійснювати контроль за об’єктами благоустрою, де ведуться земляні, ремонтні та аварійні роботи.

Громадяни та мешканці Таращанської міської територіальної громади, при виявленні порушень під час проведення вказаних робіт зможуть отримати інформацію, який вид робіт проводиться, ким та з якою метою, а також до якого часу. 

Прийняття цього акта дозволить підвищити ефективність заходів з проведення земляних робіт на об’єктах благоустрою, попереджувати правопорушення у сфері благоустрою та зменшити кількість правопорушень у цій сфері.

Рішення про порядок видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою забезпечує:

- недопущення самовільного проведення порушення об’єктів благоустрою,

- запобігання виведення з ладу підземних комунікацій,

- запобігання незаконного порушення елементів благоустрою;

- відновлення порушених елементів благоустрою.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Запропонований спосіб регулювання, а саме затвердження  Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади є найбільш прийнятним способом досягнення поставлених цілей, який повною мірою відповідає вимогам законодавства. Ефективність запропонованого способу регулювання ґрунтується на загальнообов’язковому характері рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах повноважень, для всіх суб’єктів на відповідній території.

Запропонований спосіб регулювання відповідає принципам державної регуляторної політики, таким як доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

    1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства та  не буде встановлено єдиних вимог в сфері благоустрою

Альтернатива 2:

Прийняття проєкту акта

 

Забезпечує досягнення цілей

Прийняття регуляторного акта дасть можливість покращити стан благоустрою населеного пункту та життєдіяльності населення, а також встановити єдині вимоги до суб’єктів господарювання, фізичних осіб уникнути неврегульованості проблеми  на місцевому рівні, забезпечить встановлення зрозумілого загального регулювання у сфері благоустрою

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не прийняття проєкту акта

 

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

Прийняття проекту акта

 

 

Забезпечує досягнення цілей

Забезпечення підвищення якості та ефективності заходів з утримання об’єктів благоустрою, поліпшення загального стану об’єктів  благоустрою Таращанської міської територіальної громади, встановлення єдиних вимог для суб’єктів щодо проведення робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою

Реалізація положень акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

не прийняття проєкту акта

 

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

Прийняття проєкту

 

Забезпечпечує досягнення цілей

Встановлення єдиних основних критеріїв та вимог при проведенні робіт,  пов’язаних з порушенням благоустрою території Таращанської міської територіальної громади, створення сприятливих умов життєдіяльності, санітарного благополуччя для населення, покращення благоустрою, користування суспільними благами за рахунок покращення стану об’єктів і елементів благоустрою.

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

3

9

12

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

25%

75%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не прийняття проекту акта

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

Прийняття проекту акта

 

Спосіб оцінюється як такий що забезпечує виконання

Єдиний для усіх прозорий механізм отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади.

Процедура подання заяви на видачу дозволу на порушення об’єкту благоустрою.

 

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

На дію регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні фактори: економічна криза, політична нестабільність, зміни у чинному законодавстві. Зазначені фактори впливатимуть на стан утримання об’єктів благоустрою, ефективність діяльності підприємств у цій сфері. Можливість виконання акта з боку органів місцевого самоврядування, а також фізичних та юридичних осіб оцінюється як висока. Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся, оскільки настання будь-яких з негативних наслідків, за результатами прийняття запропонованого механізму, не очікується.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1:

Не прийняття проекту акта

1

Неврегульованість питання оформлення документів дозвільного характеру

Альтернатива 2:

Прийняття проекту акта

4

Забезпечує вирішення проблемних питань в повному обсязі

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

Не прийняття проекту акта

 

 

Відсутні

Відсутні

Не відповідність діючому законодавству

Альтернатива 2:

Прийняття проекту акту

 

 

Забезпечення підвищення якості і ефективності заходів з утримання об’єктів благоустрою, поліпшення загального стану об’єктів благоустрою, ясність та прозорість у термінах та меті виконання робіт (земляних, ремонтних, аварійних), чіткість, ясність, поетапність проведення робіт (земляних, ремонтних, аварійних).

Відсутні

Даний спосіб відповідає вимогам та стандартам діючого законодавства в сфері благоустрою; здійснюється врахування всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1:

Не прийняття проєкту акта

 

 

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для Таращанської міської територіальної громади, громадян та суб’єктів господарювання відсутні, оформлення документів на порушення благоустрою не будуть відповідати вимогам діючого законодавства

Зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 1:

Прийняття проєкту акта

 

Забезпечує досягнення цілей

 

У разі прийняття Порядку видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території Таращанської міської територіальної громади буде відповідати вимогам Типового порядку та діючого законодавства у сфері благоустрою населених пунктів,  що призведе до підвищення рівня самоврядного контролю в сфері благоустрою, встановлення єдиних вимог до суб’єктів у сфері благоустрою, поліпшення умов захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою, покращення технічного та санітарного стану об’єктів благоустрою, у зв’язку із встановленням чітких вимог до заходів з благоустрою, а також надходжень до місцевого бюджету від сплати штрафних санкцій, зменшення ризиків корупційних правопорушень у сфері благоустрою

Зовнішні чинники відсутні

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання вищезазначеної проблеми пропонується затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.

Основним принципом запропонованого рішення є чітке визначення правового статусу всіх суб’єктів правових відносин у сфері благоустрою  території, заходів щодо покращення стану благоустрою та єдиних вимог для всіх учасників у сфері благоустрою населених пунктів.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- встановлення вимог до суб’єктів господарювання з наведення чистоти та порядку;

- можливість застосування штрафних санкцій за порушення Порядку та правил благоустрою та збільшення надходжень до місцевого бюджету у разі притягнення до адміністративної відповідальності.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю.

Крім того, для впровадження регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як інформування громадськості про вимоги регуляторного акта  шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення виконавчими органами міської ради інформаційно-роз’яснювальної роботи.

У разі прийняття проєкту буде забезпечено виконання вимог  Закону України «Про благоустрій населених пунктів» на території Таращанської міської територіальної громади в частині затвердження порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів, встановлення єдиних вимог до суб’єктів у сфері благоустрою, поліпшення умов захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення технічного та санітарного стану об’єктів благоустрою; захист інтересів держави, територіальної громади, суб’єктів у сфері господарювання шляхом визначення чітких вимог та заходів; підвищення рівня довіри громадян.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

До аналізу регуляторного впливу розроблено М-Тест (тест малого підприємництва), оскільки суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання більше 10%.

Прийняття регуляторного акта – Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади не потребує утворення нового виконавчого органу або нового структурного підрозділу.  

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний проєкт регуляторного акта – рішення сесії Таращанської міської ради “Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади” є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого строку.

Дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

У разі  виконання вимог, передбачених даним регуляторним актом, буде забезпечена процедура видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою, кількості звернень заявників.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього проєкту рішення виконавчого комітету міської ради здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності даного регуляторного акта буде прийматися рішення про скасування, про необхідність залишити даний акт без змін або про його перегляд. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта. Відстеження результативності проводиться розробником регуляторного акта із залученням суб’єктів господарювання, їх кількості, використовуючи дані моніторингу.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом ЖКГ, транспорту, благоустрою, комунального майна, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Таращанської міської ради.

 

Начальник відділу ЖКГ, транспорту,

благоустрою, комунального майна,

цивільного захисту та надзвичайних

ситуацій                                                                                     О. Похилий

 

Розробник АРВ:

Головний спеціаліст відділу ЖКГ,

транспорту, благоустрою, комунального

майна, цивільного захисту та

надзвичайних ситуацій                                                          Г. Шиманська

                                                                      Додаток до АРВ

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та макро підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відділом житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою, комунального майна, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Таращанської міської ради  з 29.04.2021 року по 03.06.2021 року.

 

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), Інтернет - консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі наради  та зустрічі

4

Доведення до відома обґрунтування доцільності затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території  Таращанської міської територіальної громади. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

2.

В телефонному  та усному режимі, Інтернет консультації

 

8

Доведення до відома обґрунтування доцільності затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території  Таращанської міської територіальної громади.  Обговорено оцінку впливу регуляторного акта в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 12 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 3 (одиниць) та мікропідприємництва 9 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 25 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання», наведеної у АРВ).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали

-

-

-

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5.

Інші процедури

-

-

-

6.

Разом гривень

0,00

х

х

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

12

8.

Сумарно, гривень

0,00

х

х

Оцінка вартості адміністративних процедур субєктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

2 год.

(2 год. х 36,11 грн. = 72,22 грн.)

0,00 грн (відсутні витрати) (припущено, що суб’єкт отримує первинну інформацію про вимоги регулювання в перший рік; за результатами консультацій) грн.)

72,22 грн

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

2 год.

(2 год. х 36,11 грн. = 72,22 грн.)

2 год.

(2 год. х 36,11 грн. = 72,22 грн.)

361,10 грн.

11.

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13.

Інші процедури

-

-

-

14.

Разом, гривень

144,44 грн.

72,22 грн.

433,32 грн.

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

12

12

12

16.

Сумарно, гривень

1733,28 грн.

866,64 грн.

5199,84 грн.

           

 

Запровадження регуляторного акта не передбачає витрат у суб'єктів господарювання малого підприємництва на придбання обладнання чи проведення експертиз.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання субєктів малого підприємництва.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Таращанська міська рада Білоцерківського району Київської області.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання(за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1 год.

36,11 грн.

1

12

433,32 грн.

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні, виїзні

1 год.

36,11 грн.

1

12

433,32 грн.

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

2 год.

72,22 грн.

2

12

866,64

Сумарно за п’ять років

10 год

361,10 грн.

10

12

4333,20

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1733,28

5199,84

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

-

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

361,10

4333,20

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2094,38

9533,04

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не розробляються.

Примітки:

* Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедури є оціночною, отримана за результатами проведених консультацій.

** У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік», з 1 січня 2021 року становить 36 грн. 11 коп.

 

 

 

 

 

 

                                                    


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь