Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Положення про відділ соціального захисту населення Таращанської міської ради

Дата: 26.07.2021 13:51
Кількість переглядів: 1366

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Таращанської 
міської ради 
від 16.04.2021р. №292-07-VIII

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту населення 
Таращанської міської ради 
Тараща
2021

 1. Відділ соціального захисту населення Таращанської міської ради Київської області (далі - відділ) є виконавчим органом Таращанської міської ради (далі - міська рада), утворюється міською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
  Повна назва відділу: ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - відділ). Скорочена назва відділу: ВСЗН ТАРАЩАНСЬКОЇ МР.
  У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.
Відділ є бюджетною, неприбутковою установою.
Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відділу.
Відділу забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів відділу та інших пов’язаних з ними осіб.
Активи відділу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
Доходи (прибутки) відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених положенням.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями Таращанської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про відділ.

3. Основними завданнями та функціями відділу на території Таращанської міської територіальної громади (далі –  територіальної громади) у сфері соціального захисту населення, є: 
забезпечення соціального захисту населення територіальної громади, виконання програм і заходів у цій сфері;
приймання документів для надання соціальної підтримки населенню, зокрема адміністративних послуг соціального характеру, включених до переліку згідно з класифікатором, та консультування з питань застосування законодавства; 
приймання документів та їх опрацювання з метою прийняття у визначеному законодавством порядку рішень щодо встановлення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;
формування та передача документів для опрацювання і прийняття рішень структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації, у тому числі формування та передача засобами автоматизованого обміну інформацією з використанням  
ПК „Соціальна громада” електронних справ;
перевірка правильності заповнення заяви та в разі потреби надання допомоги в її заповненні;
перевірка правильність оформлення та наявность усіх документів, що підтверджують право заявника на відповідні види допомоги;
звірка відомостей, зазначених в заяві, декларації з документами, що посвідчують особу (паспортом громадянина України, свідоцтвом про народження дитини), зареєстрованих у житловому приміщенні громадян і членів їхніх сімей, які претендують на отримання соціальної допомоги, та іншими необхідними документами, які передбачені нормативно-правовими актами;
завіряння копій документів, що долучаються до паперової справи, підписом та печаткою;
видача громадянам:
повідомлення (відривний талон) про прийняття заяви та передбачених законом документів або надісилання відповідного паперового, електронного повідомлення у випадках, передбачених законодавством;
повідомлення про прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги відповідно до поданої заяви;
посвідчення про встановлення статусу особи деяким категоріям громадян відповідно до законодавства;
дозволу опікуну недієздатної особи та піклувальнику особи, цивільна дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину; 
подання про можливість призначення особи опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації; 
направлення на реабілітацію;
направлення на проходження обласної / центральної медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення автомобілем;
довідки для отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу;
клопотання про направлення до будинку-інтернату; 
рішення на отримання соціальних послуг;
проводити повідомну реєстрацію та облік територіальних угод та колективних договорівпідприємтв, установ та організацій територіальної громади;
здійснює контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість;
приймання документів для надання соціальних послуг;
здійснює інші передбачені законом завдання та функції.

4. Відділ відповідно до визначених повноважень :
організовує виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, рішень Таращанської міської ради, доручень і розпоряджень міського голови та забезпечує контроль за їх реалізацією;
 здійснює прийом громадян з питань соціального захисту, оформлення опіки / піклування;
надає адміністративні послуги соціального характеру, прийом відповідних документів для призначення державної соціальної допомоги та передає їх органу, який призначає допомоги; 
забезпечує взаємодію з адміністраторами центру надання адміністративних послуг, іншими уповноваженими посадовими особами;
визначає потребу населення територіальної громади у соціальних послугах відповідно до законодавства, у тому числі із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору;
проводить заходи для обстеження матеріально – побутових умов осіб / сімей та по виявленню вразливих груп населення, які перебувають у складних життєвих обставинах;
реалізує, забезпечує фінансування та виконання відповідних місцевих програм, розроблених за результатами визначення потреб населення територіальної громади у соціальних допомогах, послугах; 
здійснює контроль за додержанням вимог Закону України „Про соціальні послуги?;
проводить інформаційно-роз’яснювальну та просвітницьку роботу;
бере участь у виявленні дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
залучається до діяльность органу опіки та піклування територіальної громади;
підтримує розвиток волонтерської діяльності;
вносить пропозиції щодо проєкту бюджету міської ради;
забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
бере участь у розробленні проєктів розпоряджень міського голови, проектів рішень;
готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції;
розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
забезпечує доступ до публічної інформації, виконавцем якої є відділ;
забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
забезпечує захист персональних даних;
забезпечує організацію ефективного співробітництва та співпрці з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальної громадт, органів виконавчої влади;
бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді з питань соціального захисту населення;
сприяє громадянам в отриманні документів, необхідних для формування справ, які стосуються соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних гарантій;
проводить електронні звірки у доступних реєстрах;
забезпечує захист персональних даних;
може брати участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, може входити до складу виконавчого комітету селищної ради;
здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Відділ для виконання своїх повноважень та завдань має право:
отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради з питань соціального захисту населення;
користуватись в установленому порядку інформаційними базами, реєстрами, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
проводити наради, семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6. Начальник відділу та його посадові особи призначаються на посаду і звільняються міським головою.

7. Начальник відділу:
здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
подає на затвердження міській раді положення про відділ;
затверджує посадові інструкції та визначає обов'язки працівників відділу;
 планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи;
вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними органами міністерств, органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;
здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості соціальних послуг;
розробляє місцеві програми щодо соціального захисту населення для подальшої їх реалізації;
бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних та інших програм соціальної підтримки населення;
видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
подає на затвердження кошторис та штатний розпис відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
подає міському голові пропозиції щодо преміювання та надання в установленому порядку надбавок та заохочень;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису відділу;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
здійснює інші повноваження, визначені законом.

8. У разі відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність та інші об’єктивні причини) його функції виконує особа, на яку покладено обов’язки.

9. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади. Витрати на утримання відділу визначає міська рада  у рішенні про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначається в межах бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку. Штатний розпис та кошторис відділу затерджується в установленому законодавством порядку. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за рішенням сесії міської ради територіальної громади.


Секретар ради    Віталіна СМОЛІЖЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь