A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Таращанська міська комплексна програма «Соціальний захист на 2021 рік»

Дата: 02.08.2021 10:28
Кількість переглядів: 344

ЗАТ ВЕРДЖЕНО

ріш енням Тар ащанської

місь кої р ади 

від 26 лютого 2021 року №253-06-VIII

 

 Таращанська міська комплексна Програма

«Соціальний захист на 2021 рік»

 

 

 

м. Тараща

2021

 

 

ЗМІСТ

Па спорт Прог рами
1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
 

2. Мета Програми
 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
 

4. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники
 

5. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності
 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

 

 

Паспорт Програми

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Відділ соціального захисту населення Тарашанської міської ради Київської області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

-

3.

Розробник Програми 

Відділ соціального захисту населення Тарашанської міської ради Київської області

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми 

Відділ соціального захисту населення Тарашанської міської ради Київської області

6.

Учасники Програми 

Відділ соціального захисту населення Тарашанської міської ради Київської області, громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2021 рік

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) 

 

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

 

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн.),

у тому числі: 

907,5

9.1

коштів державного бюджету

0

коштів обласного бюджету

0

коштів інших місцевих бюджетів

907,5

коштів інших джерел

0

 

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

Конституцією України гарантовано соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист населення у громаді передбачає заходи, які направлені для вирішення проблем людей та їх фінансової підтримки, що опинилися у складних життєвих обст авинах.

Враховуючи фінансово-економічну ситуацію в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян та соціального обслуговування громадян, які невідкладно потребують надання допомоги. Відділ соціального захисту населення ініціює розробку Таращанської міської комплексної Програми «Соціальний захист на 2021 рік» (далі – Програма).

Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення належного рівня життя, шляхом надання одноразової допомоги найменш соціально-захищеним громадянам громади.

Окремим громадянам, на яких не поширюється дія Програми, одноразова допомога може бути надана в індивідуальному порядку враховуючи конкретні обставини.

Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення.

Програма ґрунтується на створенні системи цільової адресної допомоги та надання соціальних послуг, постійному аналізі матеріального забезпечення громадян.

 2. Мета Програм и

Метою та основ ними завданнями Програми є посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій громадян у вирішенні їх найбільш болючих проблем, матеріального забезпечення найбільш вразливих верств населення територіальної громади в частині реалізації державної політики в системі соціального захисту населення. Підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію, мають критичний стан здоров’я, опинились в складних життєвих обставинах не зі своєї вини шляхом надання цільової допомоги за рахунок місцевого бюджету та інших, залучених до цього коштів.

Метою діяльності у сфері соціального захисту населення є забезпечення адресної соціальної підтримки тих категорій громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, та вирішення існуючих проблемних питань. Соціальний захист - це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах.

Запровадження та дотримання соціальних норм і стандартів гарантує належний рівень якості життя всім категоріям населення.

Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування населення громади, які потребують соціальної допомоги і підтримки.

3. Обґрунтуван ня шля хів  і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

  Основн і шлях и  т а  зас оби розв' язання пробл еми держа вної п  олітики  у с фері соціальн ого  захисту ґрунтуються відповідно до законодавства України: Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про поховання та похоронну справу», постанов КМУ від 31 січня 2007 року №99 «Пр о затверджен ня Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, зобов’язалась поховати померлого», від 23.09.2020р. №859 «Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

 

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 907,5 тис. грн, з яких 907,5 тис. грн - кошти місцевого бюджету (додаток 1).

Термін виконання Програми - 2021 рік.   

 

4. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програ ми та результативні показники

 

        П  ріор итетним завд анням органів місцевого самоврядування є підтримка населення Таращанської територіальної громади, яке потребує допомоги та соціальної підтримки.

        На території Таращанської територіаної громади проживає понад 10 тис. пенсіонерів, близько 4 тис. осіб з інвалідністю, з яких 225 дітей з інвалідністю.

        Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей, стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців територіальної громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення рівня пенсійного та іншого соціального забезпечення окремих категорій населення не покривають необхідних додаткових витрат пенсіонерів на харчування, медикаменти та інші.

        Крім того, значно збільшилась кількість звернень громадян, які гостро потребують надання окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на лікування, поховання, проживання та інше. Більшість таких звернень надходять від громадян похилого віку, інвалідів та одиноких осіб, як найбільш вразливої категорії населення.

        Так, загальний рівень захворюваності населення за 2020 рік виріс порівняно з 2019 роком за рахунок росту рівня злоякісних новоутворень організму, хвороб нервової системи, хвороб системи кровообігу, хвороб сечостатевої системи.

        В свою чергу збільшився загальний рівень смертності населення у 2020 році, що у чотири рази більше порівняно з 2019 роком, становить 684 осіб.

       Виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, а також сім'ям, члени яких загинули або постраждали під час проведення АТО/ООС, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

        Завданням міської ради у процесі розвитку територіальної громади є створення такого середовища, яке б стимулювало залучення до цього процесу якомога ширших верств населення, встановлення сприятливих відносин між владою і населенням.

        Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя.

Для реалізації Програми необхідно виконати такі завдання, щоб забезпечити підтримку громадян та їх сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічно забезпечити конституційними правами соціального захисту населення громади.

 

Програмою передбачаються такі заходи:

  1. Матеріальна допомога громадянам, які потрапили у складні життєві обставини через тяжку довготривалу хворобу, по требують лік ування та хірургічн ого втручання.

   2. Допомога на поховання деяких категорій осіб (постанова КМУ від 31 січня 2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, зобов’язалась поховати померлого»).

   3. Щорічна матеріальна допомога учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС.

   4. Грошова компенсація вартості проїзду окремим пільговим категоріям населення  на міжміському сполученні.

   5. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги (постанова КМУ від 23.09.2020р. №859 «Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофес ійній основі»).  

  

5. Оч ікувані рез у льтати ви конання Прог рами

  

Виконання Програми дасть змогу покращити соціальний захист населення територіальної гр омади та дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, мають потребу у допомозі, поліпшити їх фінансове забезпечення.

 

6. Коорд инація та контроль за ходом виконання Програми

 

 Реалізація, координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ соціального захисту населення міської ради.

 Заходи Програми також реалізуються іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

         Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми відділ соціального захисту населення міської ради подає та  звітує до 31 грудня 2021 року.

 

Міський голова                                                                     Михайло КРИВОШЕЄВ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь