Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Розділ ІІІ

Дата: 19.12.2020 16:04
Кількість переглядів: 109

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Стаття 29. Текст проекту рішення

1. Текст проекту рішення має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

2. Текст проекту рішення має містити посилання на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та відомості про дату оприлюднення даного проекту рішення.

3. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законодавчі підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні статті законів України, інші нормативно-правові акти).

4. Проект рішення у резолютивній частині повинен містити:

1) конкретні завдання виконавцям;

2) опис органів, організацій, установ, посадових осіб, які є виконавцями;

3) доведення до відома усіх зацікавлених підрозділів підприємств, установ, організацій та посадових осіб рішення Ради, у частині, що їх стосується.

5. Проект рішення в заключній частині має містити пункт, в якому вказана посадова особа і постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

Стаття 30. Інформаційно-довідкові матеріали до проекту рішення

1. При розробці проекту рішення автор повинен провести аналіз відповідності проекту чинному законодавству та прийнятим раніше рішеннями з даного питання. Якщо пропоноване рішення повністю або частково виключає дію рішення, прийнятого з цього питання раніше, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність повністю або у відповідній частині.

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій, як правило, вказується:

1) характеристика стану речей у сфері, яку врегульовує це рішення;

2) потреба і мета прийняття рішення;

3) прогнозовані соціально-економічні та юридичні наслідки прийняття рішення;

4) фінансово-економічне обґрунтування;

5) відомості про дату оприлюднення та механізм виконання рішення.

3. До проекту рішення додаються передбачені текстом копії додатків, а також висновки і рекомендації постійних комісій Ради, якщо такі документи з даного питання були ними прийняті.

4. При внесенні проекту регуляторного акту до проекту рішення додається аналіз регуляторного впливу.

Стаття 31. Візування проектів рішень

1. Проект рішення повинен візуватися автором (авторами) проекту рішення, секретарем Ради та, за результатами розгляду на комісіях, головами профільних (тимчасових контрольних) комісій.

Проекти рішень розроблені виконавчими органами міської ради підлягають обов’язковому візуванню головним розробником, керівниками структурних підрозділів, відповідальними за виконання, начальником юридичного відділу Ради, заступниками міського голови, згідно з розподілом посадових обов’язків, керуючим справами виконкому, секретарем міської ради та головами профільних комісій міської ради.

2. Візування здійснюється на зворотній стороні останнього аркуша першого примірника проекту рішення і розміщується таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис, прізвище та ініціали, а також дата візування. Під візуванням у нижньому лівому кутку проставляється прізвище та службовий телефон головного розробника (виконавця) проекту рішення.

3. Візування проекту рішення є обов'язковим.

4. Друкування та тиражування проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Стаття 32. Отримання проектів рішень депутатами Ради

1. Секретар Ради до початку сесії, забезпечує передачу депутатам Ради проектів рішень Ради із додатками у друкованій формі, або надає проекти рішень з додатками в електронній формі чи надсилає їм дані документи на вказані депутатами їхні електронні поштові скриньки.

2. Всі матеріали, що стосуються кожного проекту рішення, висновки та рекомендації постійних комісій Ради, зауваження, пропозиції чи поправки міського голови, груп та фракцій, постійних комісій Ради, окремих депутатів, виконавчого комітету Ради, а також доопрацьовані автором (авторами) проекти рішень, які були подані в письмовій та електронній формах секретарю Ради не пізніше, як за 2 дні до сесії, – надаються депутатам під час їх реєстрації перед початком сесії.

Стаття 33. Підготовка проектів рішень до сесії

1. Секретар Ради забезпечує реєстрацію та оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради, шляхом розміщення їх на офіційному сайті Таращанської міської ради та дошці оголошень, яка розташована в приміщені ради, не пізніше, як за 10 робочих днів до початку сесії, відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Винесенню проектів рішень на розгляд сесії передує їх розгляд у постійних комісіях Ради. Профільні постійні комісії Ради зобов’язані вивчити, попередньо розглянути і здійснити підготовку висновків і рекомендацій до проектів рішень, які стосуються їх профілю, а також можуть підготувати і винести на розгляд сесії власний проект рішення з даного питання.

Постійні комісії розглядають проекти рішень із запрошенням їх авторів, а також, за необхідності, із залученням фахівців. Висновки і рекомендації постійних комісій обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даного проекту рішення на сесії.

3. Не пізніше, ніж за 2 дні до початку сесії Ради, висновки і рекомендації постійних комісій щодо проекту рішення направляються міському голові, секретареві Ради та авторам проекту рішення.

4. Зауваження, поправки та пропозиції до проекту рішення подаються у письмовій та електронній формах секретарю Ради не пізніше, як за 2 дні до початку сесії.

Стаття 34. Обговорення проекту рішення

1. В ході обговорення проекту рішення на пленарному засіданні Ради опрацьовується той проект рішення, котрий депутати прийняли «за основу». Доповідач цього проекту рішення займає місце на трибуні.

2. В ході обговорення проекту рішення на пленарному засіданні Ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку розгляду питання;

2) пропозиції та поправки до проекту рішення;

3. Усі пропозиції щодо обговорюваного проекту рішення та процедури його розгляду можуть подаватися головуючому на засіданні як в усній, так і в письмовій формах. Письмові пропозиції з їх стислим обґрунтуванням оголошує на засіданні головуючий або за його дорученням інша особа, повідомляючи про те, хто їх вніс.

Стаття 35. Закінчення обговорення

Після закінчення обговорення проекту рішення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до голосування». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань і тільки до моменту заклику головуючого до голосування, яке виголошується словом: «Голосуємо».

Стаття 36. Постановка на голосування

1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення. Головуючий зобов’язаний поставити на голосування заслуханий депутатами проект рішення. Питання порядку денного сесії Ради може ставитись на голосування в цілому лише один раз. У випадку відмови головуючого поставити на голосування проект рішення Ради «в цілому», це питання на голосування ставить секретар Ради.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто.

3. Проект рішення або його частина, які при голосуванні не були схвалені більшістю депутатів від загального складу Ради, вважаються відхиленими. Повторний розгляд даного проекту рішення або його частини допускається не раніше, ніж на наступній сесії Ради.

Стаття 37. Голосування

1. Розгляд одного питання порядку денного сесії без прийняття рішення Ради щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

2. Головуючий оголошує на засіданні про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту, або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції, а також оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення.

3. Під час обговорення на голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані. Після голосування усіх пропозицій і поправок проект рішення ставиться на голосування «у цілому».

4. Якщо дві чи більше пропозиції або поправки, що стосуються одного й того ж проекту рішення, виключають одна одну (альтеративні пропозиції або поправки), Рада проводить голосування пропозицій або поправок у порядку їх надходження.

5. Тексти пропозицій або поправок, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається автор пропозиції або поправки.

Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція.

Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка.

У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

Якщо до пропозиції внесено дві, або більше поправок, – голосування проводиться в порядку їх надходження.

Якщо в результаті прийняття однієї пропозиції або поправки буде відхилення іншої альтернативної пропозиції або поправки, остання на голосування не ставиться.

Після голосування поправок до пропозиції на голосування «в цілому» ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

6. Якщо проект рішення, який прийнятий «за основу», містить кілька частин (статей), то за внесеною пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради, голосування може проводитися по частинах (постатейно) з наступним голосуванням «у цілому». Спочатку голосуються частини (статті) проекту рішення, прийнятого «за основу». Якщо зазначені частини (статті) проекту рішення не приймаються Радою, головуючий ставить на голосування інші редакції частин (статей) у порядку їх надходження.

7. Якщо жодна редакція частини (статті) проекту рішення прийнятого «за основу» не була прийнята, частина (стаття) вважається виключеною з проекту рішення, прийнятого «за основу».

8. Проект рішення, прийнятий «за основу», що складається зі схвалених Радою статей, ставиться на голосування «у цілому».

9. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

10. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі встановлення лічильною комісією факту порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, які унеможливлюють встановлення результатів голосування, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

11. Після закінчення голосування головуючий на засіданні зобов’язаний оголосити його повні результати.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь