A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами

Дата: 23.07.2021 14:55
Кількість переглядів: 1322

Проєкт

 

Україна

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ №      - VIII

 

26 липня 2021 року                                                                                      м. Тараща

 

Про затвердження Інструкції з оформлення

матеріалів про адміністративні правопорушення

уповноваженими посадовими особами

 

З метою забезпечення належного виконання функцій органів місцевого самоврядування у сфері притягнення до адміністративної відповідальності, дотримання законності при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами, відповідно до  п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Таращанської міської ради, -

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами, згідно додатку 1.

2. Затвердити форму протоколу про адміністративне правопорушення, згідно додатку 2.

3. Посадовим особам, уповноважених на складання адміністративних протоколів, при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення керуватися Кодексом України про адміністративні правопорушення та затвердженою Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Астапова.

 

Міський голова                                                                Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

 

Листок візування

проекту рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради

 

Автор проекту: головний спеціаліст відділу житлово-комунального

господарства, транспорту, благоустрою, комунального майна,

цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

 

__________________________ Я.О.Турлуковська

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства,

транспорту, благоустрою, комунального майна, цивільного захисту

та надзвичайних ситуацій

 

_________________________О.В. Похилий

 

В.о.начальника відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи

 

_____________________________ Н.В. Різник

 

Заступник міського голови

____________________________ О. Астапов

 

Керуючий справами виконавчого комітету

 

_____________________________ С.А. Потеряйко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Таращанської міської ради

№     від   

 

Інструкція

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

уповноваженими посадовими особами

 

1. Загальні положення

 

1.1. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами (далі – Інструкція) розроблена відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) і встановлює порядок оформлення матеріалів, які формуються при адміністративному провадженню, а також порядок їх обліку.

 

2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

 

2. 1. При вчиненні фізичними особами адміністративного правопорушення уповноважена посадова особа згідно з ст. 255 КУпАП складає протокол про адміністративне правопорушення (далі – протокол).

2.2. Усі реквізити протоколу заповнюються українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

2.4. При складанні протоколу зазначаються:

- дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;

- відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

- нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

- прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;

- пояснення порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

- якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

2.5. Уповноважена посадова особа зобов’язана роз’яснити зміст статті 63 Конституції України та ознайомити особу, щодо якої складається протокол з його правами та обов'язками, передбаченими статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка в протоколі, після якої порушник ставить в протоколі свій підпис, а в разі відмови поставити підпис – про це робиться відповідний запис у протоколі.

2.6. Особа, щодо якої складається протокол має право дати пояснення і висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

2.7. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою, особою, що притягується до відповідальності і свідками, у випадку їх наявності. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол підписати протокол, у ньому робиться запис про це, який засвідчується підписом особи, яка склала протокол, та підписами свідків, у випадку їх наявності. Особа, щодо якої складається протокол має право додати до нього пояснення і зауваження щодо змісту докуманта, а також викласти мотиви відмови від його підпису.

2.8. До протоколу долучаються матеріали та документи, що можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, обставини, які пом’якшують або обтяжують відповідальність порушника. Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.9. Складений протокол, інші матеріали та документи (фотографії), що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленному порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом направляються до адміністративної комісії виконавчого комітету Таращанської міської ради.

Уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, щодо якої він складений. У разі відмови особи дати пояснення і підписати протокол, у ньому робиться запис про це.

Відмова від підписання протоколу не є підставою для припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення. У разі відмови особи отримати протокол, про цей факт робиться запис у протоколі. У цьому випадку до справи про адміністативне правопорушення долучаються обидва екземпляри протоколів.

2.10. У разі відсутності порушника під час складання протоколу один екземпляр протоколу направляється на розгляд до адміністративної комісії, у цьому випадку до протоколу додається копія листа – запрошення для ознайомлення з протоколом та його підписання та підтвердження про його направлення рекомендованною кореспонденцією (фіскальний чек), другий екземпляр направляється особі, щодо якої складено протокол рекомендованою поштовою кореспонденцією. При цьому ніякі відмітки щодо відсутності особи в протоколі не робляться.

 

 

 

3. Порядок виготовлення та видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

 

3.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення виготовляються друкарським способом та мають порядкову нумерацію.

3.2. Для обліку видачі бланків протоколів заводиться відповідний журнал, який прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою виконавчого комітету.

3.3. Для видачі бланків протоколів та ведення обліку видачі бланків протоколів призначається відповідальна особа.

3.4. Бланки протоколів видаються уповноваженими посадовими особами під підпис.

3.5. Зіпсовані бланки протоколів повертаються відповідальній посадовій особі та знищуються, про що у журналі обліку видачі бланків протоколів робиться відповідний запис.

 

4. Облік протоколів про адміністративні правопорушення

 

4.1. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, сторінки якого повинні бути прошиті та пронумеровані, а також скріплені печаткою.

4.2. Після реєстрації протоколу про адміністративне правопорушення він разом із супровідним листом направляється на розгляд до уповноваженого органу або посадової особи.

4.3. Журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та реєсрації протоколів про адміністративні правопорушення заводяться на кожен рік та зберігаються протягом трьох років.

4.4. Журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, сток зберігання яких закінчився, знищуються з оформленням відповідного акта.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                               Світлана ПОТЕРЯЙКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Таращанської міської ради

№     від   

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПРО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

ПРОТОКОЛ № 00

про адміністративне правопорушення

 

«__» ____________20__ р.                                       ___________________________

                                                                              (місце складання протоколу)

Я, __________________________________________________________________

                      (посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої посадової особи)

_______________________________________________________________________________________

Керуючись статтями 152, 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що

______________________________________________________________________________________

(місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відомості про особу, на яку складено протокол:

Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________

Місце проживання, номер телефону______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Посада, місце роботи _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу (вид, серія номер, ким і коли виданий) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягується до адміністративної відповідальності )

роз’яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.)

                                                 

Підпис_________________________

 

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про обізнаністьіз зазначеними положеннями Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис уповноваженої особи ___________________________

 

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо) ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запис про відмову від подання пояснень і зауважень щодо змісту цього протоколу, відмову від підписання протоколу та мотиви такої відмови (можуть бути подані окремо) _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис уповноваженої особи ___________________________

 

До протоколу додаються:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

(зазначається перелік матеріалів, що додаються до протоколу)

 

Відомості про потерпілих (в разі наявності):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відомості про свідків (якщо такі були):

1.___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підписи свідків (якщо такі були):

1.

 

2.

 

Підпис уповноваженої посадової особи

_______________________________________________________________

                                                          (підпис, прізвище, ініціали)

 

Протокол направляється на розгляд до ___________________________________

____________________________________________________________________

                                                              (найменування установи)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь