Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Розділ ІХ

Дата: 19.12.2020 15:56
Кількість переглядів: 78

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ ТА ГРУПИ.

Стаття 54. Постійні комісії Ради

У складі Ради діють постійні комісії.

Стаття 55. Порядок функціонування постійних комісій

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

Для здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету Ради кожна постійна комісія отримує всі рішення виконавчого комітету Ради у п`ятиденний строк з часу його підписання міським головою.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голосування з приводу затвердження голів постійних комісій може відбуватися по кожній внесеній кандидатурі окремо, групами по декілька осіб, або за списком у цілому без обговорення, про що приймається відповідне рішення Ради більшістю голосів від загального складу Ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями (ч. 4 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань (ч. 5 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

5. Постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та виконавчому комітету Ради органів, а також з питань, віднесених до відання Ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради або виконавчого комітету Ради.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

7. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії, а в разі його відсутності або неможливості ним виконувати повноваження – секретар комісії.

8. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки, рекомендації, власні проекти рішень. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

12. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

13. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

14. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями Ради.

Стаття 56. Відкликання голів постійних комісій Ради

1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою.

2. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:

1) міським головою;

2) секретарем Ради;

3) постійною комісією Ради, яка приймає на засіданні рішення про відкликання голови комісії(без врахування голосу самого голови постійної комісії);

4) не менш,ніж1/3депутатів від загального складу Ради;

5) фракцією, членом якої є даний депутат.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного комісією. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до компетенції комісії. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

Стаття 57Тимчасові контрольні комісії Ради

1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають проекти рішень, звіти і пропозиції на розгляд Ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше, ніж половина депутатів від загального складу Ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

Стаття 58. Протоколювання засідань постійних комісій Ради та тимчасових контрольних комісій Ради

Секретар комісії веде протокол засідань комісії (постійної, тимчасової контрольної), робить ксерокопії необхідних документів, запрошує депутатів та посадових осіб структурних підрозділів виконавчого комітету ради на засідання цих комісій, несе відповідальність за зберігання протоколів тощо.

Висновки, рекомендації і протоколи засідань постійних комісій є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 59. Депутатські фракції та групи

1. Депутати Ради можуть об’єднуватись у депутатські фракції та групи чисельністю більше п’яти депутатів.

Діяльність депутатських фракцій та груп визначається законами України та Регламентом.

2. Депутатські фракції формуються депутатами Ради на партійній основі.

3. Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Збори депутатів обирають голову фракції та осіб, уповноважених представляти фракцію в Раді.

4. Депутатські фракції реєструються секретарем Ради, шляхом внесення їх до реєстру за письмовим поданням уповноваженої особи фракції.

5. Письмове подання повинно містити:

1) назву депутатської фракції;

2) прізвище та ім’я депутата, який виявив бажання бути членом фракції та його особистий підпис;

3) інформацію про голову (уповноважених осіб) депутатської фракції;

4) дату і підпис голови (уповноваженої особи) депутатської фракції.

6. Повноваження депутатської фракції починаються з моменту оголошення головуючим письмового подання на пленарному засіданні Ради.

7. Депутат може бути членом лише однієї фракції.

8. Діяльність депутатської фракції припиняється у разі виходу з неї всіх депутатів, прийняття депутатами, які входять до складу фракції, рішення про припинення діяльності фракції, а також після закінчення строку повноважень Ради даного скликання.

9. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутати Ради, які входять до однієї групи, обирають з-поміж себе особу, яка очолює групу.

Депутатська група складається не менш, як з п’яти депутатів Ради.

10. Депутатська група реєструється секретарем Ради на підставі письмового повідомлення про сформування депутатської групи.

11. До складу вже створених фракцій та груп можуть входити інші депутати Ради на підставі поданої ними заяви.

Будь-хто з депутатів може відкликати свій підпис з подання про утворення фракції або подати заяву про вихід із групи.

Про кожну зміну кількісного складу фракцій та груп головуючий повідомляє на пленарному засіданні Ради одразу після отримання інформації про такі зміни.

12. Рада сприяє діяльності депутатських фракцій та груп.

Стаття 60. Права депутатських фракцій та груп

Депутатські фракції та групи мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових контрольних комісіях Ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь