Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Розділ І

Дата: 19.12.2020 16:06
Кількість переглядів: 183

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Регламент

1. Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Таращанської міської ради (далі – Рада), її органів і посадових осіб, порядок проведення першої сесії, у тому числі порядок скликання сесії Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок обрання секретаря Ради, порядок організації роботи постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень ради з цих питань.

2. Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду Радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Регламент ради затверджується не пізніше як на другій сесії, зміни і доповнення до нього приймаються сесією міської ради за пропозицією міського голови, постійних комісій, депутатів ради.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

4. В цьому регламенті і розпорядчій частині рішень міської ради, постійних комісій вживаються такі терміни:

- територіальна громада – жителі, об`єднані постійним проживанням в об’єднаній громаді, яке є самостійною адміністративно-територіальною одиницею;

- місцевий референдум – форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;

- загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів об’єднаної громади для вирішення питань місцевого значення;

- Рада (Таращанська міська рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який складається з депутатів і відповідно до Закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення;

- сесія – форма роботи міської ради. Складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій;

- склад ради – кількість депутатів, обраних до міської ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому Законом порядку;

- загальний склад ради – кількісний склад депутатів Таращанської міської ради (26 депутатів);

- правомочний склад ради – кількість депутатів, обраних до міської ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому Законом порядку, яка становить не менш, як дві третини від загального складу ради;

- виконавчі органи ради – органи, які створюються міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах визначених законодавством;

- органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на території Таращанської об’єднаної громади;

- посадова особа місцевого самоврядування – особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

- делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування Законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються виконавчому комітету за рішенням ради;

- право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

- бюджет місцевого самоврядування (міський бюджет) – план утворення та використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;

-поточний бюджет – доходи і видатки міського бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

- бюджет розвитку – доходи і видатки міського бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-технічної бази;

- мінімальний бюджет місцевого самоврядування – розрахунковий обсяг міського бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, які гарантуються державою.

Інші терміни використовуються згідно з їх загальноприйнятими нормативами, утвердженими значеннями, що не допускають подвійного тлумачення.

Стаття 2. Рада – представницький орган територіальної громади

1. Рада є виборним органом місцевого самоврядування, який складається з депутатів і, відповідно до закону, наділений правом представляти інтереси Таращанської  громади і приймати від її імені рішення.

2. Загальний склад Ради – 26 депутатів.

3. Рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення Ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради – не менше 14 депутатів або 13 депутатів та міського голови, якщо міський голова присутній на пленарному засіданні Ради, – крім рішень, що стосуються процедурних питань, та інших рішень, передбачених чинним законодавством та Регламентом.

4. Порядок формування і організація діяльності міської ради, її  органу, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування України, Законом України «Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Законом України «Про статус депутатів місцевих Рад», іншими Законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади і даним регламентом.

5. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин депутатів від її загального складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до міської ради входить менше як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

Стаття 3. Мова Ради

1. Робота Ради та її посадових осіб, а також діловодство здійснюється українською мовою.

2. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому  переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою - апаратом Ради.

Стаття 4. Гласність і відкритість Ради

1. Засідання Ради та її органів є відкритими і гласними, за винятками, встановленими чинним законодавством та Регламентом.

2. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час роботи Ради даного скликання. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Раді здійснюється секретарем ради шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання засобу масової інформації до секретаря Ради або за заявою журналіста і технічного працівника з пред'явленням ними службового посвідчення.

3. Представник засобу масової інформації може бути позбавлений акредитації виключно за рішенням Ради.

4. Гласність роботи Ради забезпечується інформацією про її діяльність шляхом оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Таращанської міської ради.

5. На засіданнях Ради та її органів можуть бути присутні народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, депутати та посадові особи Білоцерківської районної ради, голова та посадові особи Таращанської районної державної адміністрації, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста, керівники підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста, запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою як обов’язкова, члени територіальної громади, інші особи, присутність яких передбачена чинним законодавством.

7. На вимогу Ради, постійних, тимчасових контрольних депутатських комісій, міського голови чи секретаря Ради, керівники розташованих чи зареєстрованих на території територіальної громади підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста, зобов’язані прибути на засідання Ради чи її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання Ради та її органів, надання відповідей на запити депутатів.

Стаття 5. Закриті пленарні засідання Ради

1. У разі необхідності Рада може прийняти рішення більшістю депутатів від загального складу Ради про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. На закритому пленарному засіданні Ради не можуть розглядатися інші питання, крім тих, які визначені у рішенні про проведення закритого пленарного засідання, а також питання, що стосуються конституційних прав та обов’язків громадян.

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, секретар Ради, депутати Ради, а також особи, присутність яких визнана Радою, як обов’язкова. Головуючий на закритому пленарному засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам Ради посади та прізвища запрошених осіб.

4. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань (крім протокольного аудіо запису, що проводиться працівниками виконавчого комітету Ради).

Стаття 6. Загальні організаційні питання роботи Ради

1. Засідання Ради проводяться за адресою: місто Тараща,вул. Шевченка, 7, якщо інше не вказане в розпорядженні (рішенні) про скликання сесії.

2. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради та її органів і посадових осіб, депутатів Ради здійснюється виконавчим комітетом Ради відповідно до чинного законодавства.

Рада передбачає видатки на здійснення заходів з організаційного, правового та іншого забезпечення діяльності Ради, її органів, посадових осіб та депутатів Ради.

Стаття 7. Лічильна комісія

1. Для організації і проведення голосування з числа депутатів Радою утворюється лічильна комісія у складі трьох осіб. Лічильна комісія обирається депутатами на першій сесії Ради на весь період роботи Ради даного скликання. Голову, заступника, секретаря лічильної комісії обирають депутати рішенням Ради. Голова, заступник, секретар лічильної комісії не можуть бути членами однієї фракції. Лічильна комісія формується за пропозицією фракцій на пропорційній основі.

Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

2. Рішення про створення лічильної комісії, внесення змін і доповнень до її персонального складу приймається Радою.

3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь